วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2550

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เปิด "ซิตี้แคมปัส" ใจกลางเมือง ตอบรับกระแสการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) โดยภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ภราดา ดร. ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึษา ศิษย์เก่า ตัวแทนผู้ประกอบการและภาคธุรกิจ ตลอดจนสื่อมวลชน ทำการเปิด “เอแบค ซิตี้ แคมปัส” วิทยาเขตสำหรับหลักสูตรระยะสั้นศูนย์สอนภาษา การฝึกอบรม การสัมมนาเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางธุรกิจและการประกอบการ รวมทั้งหลักสูตรปริญญาโทในบางสาขาวิชา สำหรับคนทำงาน องค์กรและบุคลทั่วไป ณ ชั้น 14 ห้างสรรพสินค้าเซน เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2550
“ซิตี้แคมปัส” นวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาของคนทำงานที่ต้องการพัฒนาตนเองให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ท่ามกลางบรรยากาศทางธุรกิจ (Business Environment) ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง การเดินทางสะดวกและรวดเร็ว ไม่ต้องหาที่จอดรถหรือเหนื่อยจากการฝ่าการจราจรที่หนาแน่นและติดขัด
การเปิด “ซิตี้แคมปัส” ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจึงเป็นการให้บริการรูปแบบหนึ่ง ที่ต้องการตอบสนองกลุ่มนักธุรกิจทุกเพศทุกวัย ที่ประสงค์จะพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลวัต ตามหลักการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะถ้าไม่แสวงหาความรู้ก็จะตามความเปลี่ยนแปลงและคนอื่นไม่ทัน จะทำให้ดำรงชีวิตงานและชีวิตครอบครัวยากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและการเดินทาง (Time and Motion) มหาวิทยาลัยจึงต้องพัฒนารูปแบบการให้บริการทางวิชาการที่จะ สามารถเอาชนะข้อจำกัดดังกล่าว หากมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตยังอยู่ห่างไกลจากเมือง คนที่ทำงานแล้วต้องการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพิ่มเติม หากต้องฝ่าการจราจรที่ติดขัดในเมือง เพื่อไปห้องเรียนที่วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ถนนบางนา-ตราด หรือ ฝ่าการจราจรที่คับคั่งและติดหนาแน่นย่านรามคำแหงไปเรียนที่หัวหมากทุกวันแล้ว ก็คงจะหมดกำลังใจและหมดความอดทนเสียก่อนที่จะได้เรียน ดังนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจึงคิดว่า “ซิตี้แคมปัส” คือ คำตอบและเป้าหมายที่จำเป็นของคนทำงาน ที่จะมาแสวงหาวิชาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองด้วยความสะดวกสบาย การจัดการเรียนการสอนที่ “ซิตี้แคมปัส” เน้นหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งเหมาะสำหรับการพัฒนาและเพิ่มเติมความรู้ เช่น ความรู้ภาษาอังกฤษธุรกิจ ความรู้ภาษาจีน ความรู้ด้านธุรกิจและการประกอบการ เพื่อเรียนแล้วเอาไปใช้ในการทำงานหรือประกอบอาชีพได้ทันที เป็นการเรียนระบบเปิดที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ห้องเรียนห้องหนึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 30 คน เพื่อจะได้แบ่งปันความคิดเห็นและประสบการณ์กันได้อย่างทั่วถึง

ไม่มีความคิดเห็น: