วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551

โครงการฉลากเขียว รักคุณ รักษ์โลก

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ)กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน) และองค์กรต่างๆในภาคเอกชนร่วมโครงการ"ฉลากเขียว รักคุณ รักษ์โลก" พร้อมเสวนาในหัวข้อ "ดูฉลากเขียว ได้สินค้าดี เพื่อโลกสีเขียว" และจัดโรดโชว์โครงการฯตามสาขาต่างๆในเครือ เซ็นทรัลฯ ภายในเดือน ก.ค.ถึง ก.ย. 2551 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักในการใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งยังนำไปสู่การพัฒนาประเทศและโลกอย่างยั่งยืน
นายไพโรจน์ สัญญะเดชากุล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ) กระทรวงอุตสาหกรรม และประธานในพิธี กล่าวว่า ปัจจุบัน คนไทยมีความตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อม รับรู้ถึงความรุนแรงของปัญหาและผลกระทบที่ีตามมามากยิ่งขึ้น ที่มีสาเหตุจากสภาวะโลกร้อน การมีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บางคนหันมา บริโภค "สินค้าฉลากเขียว"
ส่วนโครงการ "ฉลากเขียว รักคุณ รักษ์โลก" ในครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญ ที่จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติด้วยความร่วมมือของภาคส่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามบทบาท และความรับผิดชอบของตน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนในวงกว้าง จึงได้ดำเนินการจัดโรดโชว์ไปตามสาขาต่างๆ ของห้างสรรพสินค้าในเครือ เซ็นทรัลฯ โดยมีผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ดร.ไชยยศ บุญญากิจ รองประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่า "เดิมเราคิดว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต้องเป็นหน้าที่ของผู้ผลิต คือ โรงงานอุตสาหกรรม ที่ปล่อยของเสียทำให้เกิดมลพิษต่างๆ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ ต้องเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง" "ฉลากเขียว" เป็นแนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นจากความจำเป็นในการฟื้นฟูและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนการพัฒนาประเทศด้วยวิธีการต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและแนวคิดดังกล่าวเยอรมันเป็นประเทศแรกที่เริ่มโครงการนี้ในปี 2520 จนถึงปัจจุบันมีมากกว่า 30 ประเทศ
รองประธานสถาบันฯ ยังได้กล่าวเน้นย้ำในแนวคิดหลักของโครงการฉลากเขียวว่า เป็นความต้องการให้ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักการที่ว่า ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในประเทศ ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสินค้าฉลากเขียวอย่างเป็นกลางเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อ และผลักดันให้ภาคการผลิตได้นำเทคโนโลยี และวิธีการผลิตมาใช้ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาว

ไม่มีความคิดเห็น: