วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2552

1SMART-LTF ผลงานชิ้นโบว์แดงของบลจ.วรรณ

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว (1 A.M. Smart Long Term Equity Fund: 1SMART-LTF) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด มีผลการดำเนินงานมาเป็นอันดับ 1 อย่างต่อเนื่องในปี 2551
ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด เปิดเผยว่า กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว (1 A.M. Smart Long Term Equity Fund: 1SMART-LTF) มีนโยบายลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท โดย ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2551 กองทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน 10.5293 บาท มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 60.54 ล้านบาท
ดร.สมจินต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มสมาร์ทหุ้นระยะยาว เป็นกองทุน LTF รูปแบบใหม่ที่จะช่วยผู้ลงทุนที่ต้องการจะลงทุนใน LTF เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่ไม่ต้องการรับความเสี่ยงจากความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกองทุนได้ใช้ตราสารอนุพันธ์คือ Futures เพื่อลดความเสี่ยง จากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ กองทุนนี้ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน และเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนปีละ 2 ครั้ง ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม
จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2551 กองทุนเปิด 1SMART-LTF ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน 4.13% และย้อนหลัง 1 ปี 5.05% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 6 เดือน และ 1 ปี เท่ากับ -53.19% และ -55.06% ตามลำดับ กองทุนเปิด 1SMART-LTF ให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกสวนทางกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2551 และในช่วงปลายปีนี้ บริษัทได้ทำการประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนทั่วไปและพนักงานในบริษัทที่อยู่ในอาคารย่านธุรกิจ ให้ทราบว่ามีกองทุนเปิด 1SMART-LTF ที่ให้ผลตอบแทนที่เป็นอันดับ 1 อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในสิ้นเดือนธันวาคม 2551 นี้ กองทุนเปิด 1SMART-LTF จะมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากกว่า 100 ล้านบาท

ไม่มีความคิดเห็น: