วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ทีวีไทย“ครบรอบ ๑ ปี”๑๕ มกราคมนี้ เปิดใช้อัตลักษณ์ใหม่ เน้นการมีส่วนร่วมของสังคม ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านข่าว

ทีวีไทย“ครบรอบ ๑ ปี”๑๕ มกราคมนี้ เปิดใช้อัตลักษณ์ใหม่ เน้นการมีส่วนร่วมของสังคม ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านข่าว ทุ่มเงิน ๑๐๐ ล้าน สนับสนุนผู้ผลิตอิสระและผู้ผลิตระดับชุมชน เสาร์-อาทิตย์เน้นรายการสำหรับเยาวชนและครอบครัว
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) แถลงข่าวครบรอบ ๑ ปี (๑๕ มกราคม) เปิดตัวอัตลักษณ์ใหม่ พร้อมชื่อเรียก “ทีวีไทย” รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตลอด ๑ ปีที่ผ่านมา เตรียมพร้อมเต็มที่เดินหน้าต่อ ปี ๒๕๕๒ จัดสรรเงิน ๑๐๐ ล้านบาท เปิดช่องทางผลิตรายการออกอากาศทางทีวีไทยให้กับผู้ผลิตอิสระและผู้ผลิตระดับชุมชน พร้อมปรับผังรายการให้มีความหลากหลายในมิติต่างๆ เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ตอกย้ำความเป็นผู้นำ ด้านข่าว รายการเสาร์-อาทิตย์ เน้นรายการสำหรับเด็กและเยาวชน ให้ครอบครัวมั่นใจเปิดชมได้ตลอดวัน
ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ประธานคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “หลังการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ ปัจจุบัน องค์การจะดำเนินงานครบรอบ ๑ ปี ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ นี้ ตลอด ๑ ปีที่ผ่านมา ได้มีภารกิจเร่งด่วนหลายอย่าง เพื่อให้องค์การเดินหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด กล่าวโดยสรุปคือ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายชั่วคราว ๕ คน และสิ้นสุดการบริหารงานเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ จากนั้นมีการสรรหาคณะกรรมการนโยบายถาวร ๙ คน เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศรายชื่อในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการริเริ่มงานนโยบายด้านบริหาร การจัดการ และการพัฒนารายการและการออกอากาศอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่คณะกรรมนโยบายชุดปัจจุบันได้เข้าทำงาน สรุปงานหลักได้เป็น ๒ ส่วน คือ ๑. ส่วนที่ต้องเร่งรีบทำตามกฎหมายของ ส.ส.ท. ๒. งานเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างของ ส.ส.ท. และการแก้ปัญหาที่ทำงานขององค์การ โดยงานในส่วนที่ต้องรีบดำเนินการตามกฎหมายและดำเนินการแล้วนั้น คือ การคัดเลือกผู้อำนวยการของ ส.ส.ท. ซึ่งปัจจุบันผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง คือ คุณเทพชัย หย่อง และการคัดเลือกคณะกรรมการผู้ชมและผู้ฟัง ซึ่งได้วางกฎเกณฑ์ ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมผู้ฟัง จำนวน ๕๐ คน โดยแบ่งตามเขตพื้นที่ ๙ ภูมิภาคพื้นที่ทั่วประเทศ และตามกลุ่มเฉพาะจากเครือข่ายภาคประชาสังคม จำนวน ๑๖ กลุ่ม
นายเทพชัย หย่อง ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การดำเนินงานที่ผ่านมาตลอด ๑ ปี เรามั่นใจว่าเดินมาถูกทางและเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ชม เนื่องจากทีวีไทยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกันผลักดันและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่ผ่านมาในสังคม ไม่ว่าจะผ่านทางรายการข่าว รายการเวทีสาธารณะ นักข่าวพลเมือง หรือทีวีชาวบ้าน สอดคล้องกับหลักการของ ทีวีสาธารณะอย่างแท้จริง โดยในปี ๒๕๕๒ นี้ เริ่มที่การ เปลี่ยนอัตลักษณ์ใหม่ ของสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย เพื่อตอกย้ำและสร้างความจดจำสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น โดยใช้นกเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่แสดงถึงเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสาร ใช้สีส้มเพื่อแสดงความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง การเคลื่อนไหว และความอบอุ่น รวมทั้งเน้นชื่อ ทีวีไทย ให้ชัดเจนเพื่อเป็นชื่อเรียกประจำสถานีให้มีเอกภาพยิ่งขึ้น
สัดส่วนรายการยังคงเน้นหนักที่รายการข่าว แต่ การนำเสนอข่าว จะไม่เป็นเพียงแค่การให้ข้อมูลเท่านั้น แต่จะนำเสนอข่าวที่สามารถยกระดับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม การจุดประเด็นปมปัญหาต่างๆ และก่อให้เกิดการรวมกลุ่มแก้ไขโดยคนในชุมชนและเครือข่ายในท้องที่ของตนเอง ซึ่งปัจจุบันสถานีได้ยกระดับสถานีภูมิภาค ให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมทำข่าวกับทีวีไทย เช่น การพัฒนานักข่าวพลเมือง และการเปิดโครงการนำร่องที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมผลิตรายการ คือรายการ ดีสลาตัน-ณ แดนใต้ ซึ่งจะเป็นแบบแผนในการปรับปรุงสถานีภูมิภาคที่ภาคเหนือและ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปในอนาคตอีกด้วย
นอกจากนี้ สถานียัง ทุ่มงบประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนผู้ผลิตอิสระและผู้ผลิตระดับชุมชนและจัดสรรเวลาออกอากาศที่เหมาะสมสำหรับรายการเหล่านี้ โดยผังรายการในปีหน้าจะเน้นรายการที่สร้างสรรค์สังคม เน้นความหลากหลายของเนื้อหาในมิติต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ ทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้ติดตามชม รวมทั้งผังในช่วงของวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่ ๐๖.๐๐-๑๘.๓๐ น. และรายการจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. จะเน้นรายการสำหรับเด็กและเยาวชนเป็นหลัก ซึ่งรายการที่ทีวีไทยคัดเลือกมานั้นจะไม่เป็นพิษภัยต่อเด็ก และสามารถดูเพื่อความสนุก เสริมสร้างทักษะความรู้ได้ทั้งครอบครัว เช่น ขบวนการนักอ่าน เป็นเด็ก คู่หูทดลองวิทย์ มหัศจรรย์ความคิด มดคันไฟ พลเมืองเด็ก ขบวนการไร้พุง การ์ตูนเป็นต้น
การพัฒนารายการต่างๆ ขององค์การฯ ยังได้เริ่มการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรสื่อ ในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและรายการ ตลอดจนร่วมฝึกบุคลากร โดยมีแผนที่จะสร้างความร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์สาธารณะอื่นๆ ในภูมิภาคต่อไป” นายเทพชัย กล่าวสรุป
นอกจากการเปิดสถานีโทรทัศน์เป็นสื่อนำร่องแล้ว องค์การฯ ยังเปิดสื่ออื่น ได้แก่ สื่อวิทยุออนไลน์ ซึ่งจะเปิดให้บริการในไตรมาสแรกของปีนี้ สามารถรับฟังผ่านทาง www.thaipbs.or.th/eradio ซึ่งในอนาคตเมื่อได้คลื่นความถี่จาก กสทช. จะเปิดคลื่นวิทยุไทย อย่างเต็มรูปแบบ
ในส่วน Website องค์การได้ปรับเนื้อหาและรูปแบบใหม่ ซึ่งเน้นการนำเสนอข่าวสารที่ฉับไว รวดเร็ว เกาะติดสถานการณ์ สามารถติดตามชมรายการสดและรายการย้อนหลังของทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย พบกับโฉมใหม่ได้ทาง www.thaipbs.or.th ๑๕ มกราคมนี้

ไม่มีความคิดเห็น: