วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2552

ปี 2551 ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีกำไร 382 ล้านบาท หรือ 0.66 บาทต่อหุ้น

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) มีกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับ ปี 2551 เท่ากับ 382 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.66 บาทต่อหุ้น โดยในระหว่างปี 2551 บริษัทจ่ายปันผลไปแล้ว 0.50 บาทต่อหุ้น แบ่งเป็น เงินปันผลระหว่างกาลปี 2551 จำนวน 0.23 บาทต่อหุ้น เงินปันผลพิเศษ จำนวน 0.27 บาทต่อหุ้น คงเหลือกำไร สะสม 128 ล้านบาท หรือ 0.22 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 จำนวน 0.22 บาทต่อหุ้น
ในปี 2551 บริษัท มีกำไรพิเศษ 141 ล้านบาทจากการปิดกิจการบริษัทย่อย ส่งผลให้ งบเฉพาะกิจการมีกำไรเพิ่มขึ้น สำหรับผลประกอบการของงบการเงินรวมในปี 2551 บริษัทมีรายได้ 2,664 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และมีกำไรสุทธิเท่ากับ 161 ล้าน บาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายรายการพิเศษสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 81 ล้านบาท ประกอบกับ ค่าใช้จ่ายการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ผลประกอบการในงบการเงินรวมลดลง
สำหรับไตรมาสที่ 4/2551 บริษัทมีรายได้รวม 678 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับไตรมาส ก่อน และมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักภาษีและดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 56 ล้านบาท โดยกำไรดังกล่าวมาจากธุรกิจอินเทอร์เน็ต 18 ล้านบาท ธุรกิจสื่อโฆษณาสมุดรายนาม ผู้ใช้โทรศัพท์ 23 ล้านบาท และธุรกิจสื่อโฆษณาย่อย 18 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่าย จากรายการพิเศษจำนวนรวมทั้งสิ้น 65 ล้านบาท
สำหรับ ทิศทางในปี 2552 นั้น เพื่อเตรียมการรองรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ อ่อนตัว บริษัทเน้นการบริหารและควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้ มีประสิทธิภาพ และเพิ่มความระมัดระวังในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดเก็บ รายได้ ส่วนในด้านการขายและการตลาดนั้น บริษัทเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและ ขยายตลาดเฉพาะส่วนที่บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันสูงเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น: