วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2552

เปิดตัว "หัวเฉียวโฟกัส" โพลสะท้อนสังคม เน้นสาระ พร้อมแนวทางแก้ปัญหา

ม.หัวเฉียวฯ เปิดตัว "หัวเฉียวโฟกัส" โพลสำรวจความคิดเห็นสะท้อนสังคม พร้อมนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจในภาพรวม "หัวเฉียวโฟกัส" เผยผู้เล่นเกมส์เห็นด้วยภาครัฐจัดเรตติ้งเกม ระบุมีประโยชน์ต่อเยาวชนและสังคม
รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินงานของหัวเฉียวโฟกัสว่า จะดำเนินงานโดยศูนย์วิจัยสังคมและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมุ่งเน้นการนำเสนอผลสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนเฉพาะเรื่องที่ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ดร.วรรณรัตน์ รัตนวรางค์ ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการหัวเฉียวโฟกัส ได้เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นลำดับแรกของโครงการภายใต้หัวข้อ "ทัศนคติของผู้เล่นเกมต่อเรื่องการจัดเรตติ้งเกมของภาครัฐ" จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้เล่นเกมออนไลน์จำนวน 1,200 คน พบว่าเป็นเพศชายร้อยละ 75.3 เป็นเพศหญิงร้อยละ 24.7 ภายหลังการเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของ "หัวเฉียวโฟกัส" ภายใต้หัวข้อ "ทัศนคติของผู้เล่นเกมต่อเรื่องการจัดเรตติ้งเกมของภาครัฐ" เสร็จสิ้น ได้มีการสัมมนาเรื่องการจัดเรตติ้งเกมในประเทศไทย เพื่อให้สอดรับการดำเนินงานของ "หัวเฉียวโฟกัส" ที่จะเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีตัวแทนสื่อฯเกม ตัวแทนเยาวชนผู้เล่นเกม ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ และตัวแทนจากบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจเกมออนไลน์เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ซึ่งความเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การจัดเรตติ้งเกมจะประสบผลสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อครอบครัวให้ความร่วมมือในการ ดูแลบุตรหลาน รวมถึงการดำเนินการกวาดล้างกลุ่มธุรกิจค้าซอฟท์แวร์เถื่อน ขณะที่กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจเกมออนไลน์ต่างก็เห็นพ้องและยินดีที่จะสนับสนุน การจัดเรตติ้งเกมในประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น: