วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2552

งาน "รัตนะแห่งแผ่นดิน" 54 พรรษา เจ้าฟ้าในดวงใจ

เนื่องในโอกาสคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพพระชนมายุ 54 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร้านภูฟ้า ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์การค้าสยามพารากอนและสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงาน “รัตนะแห่งแผ่นดิน” 54 พรรษา เจ้าฟ้าในดวงใจ” เทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณ
คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ ประธานกรรม การดำเนินงานร้านภูฟ้า เปิดเผยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ตามรอยพระบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร ทอดพระเนตรพสกนิกรตามตะเข็บชายแดน เมื่อพระราชทานสร้างโรงเรียนให้เด็กมีที่เรียน ต่อมารับสั่ง “จบแล้วจะทำอะไร” จึงมีพระราชดำริ สร้างอาชีพเสริมแก่ชาวบ้าน ทรงรับซื้อผลผลิตช่วงแรกเก็บไว้ที่ศูนย์ศิลปาชีพฯ ในวังสวนจิตรลดารโหฐาน และโปรดเกล้าฯ ให้นำมาขายที่งานกาชาด ต่อมาในปี 2544 จัดตั้งร้าน “ภูฟ้า” ส่งเสริมชาวบ้านอย่างครบวงจร คือการให้ร้านขายผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ทรงจัดสรรรายได้เหนือรายจ่ายจากการดำเนินงานของร้าน กลับไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน
“การจัดงานครั้งนี้ ชูสินค้าเด่น “ปกากะญอ” หรือ ผ้ากะเหรี่ยง จากหมู่บ้านปกากะญอ จ.ตาก เป็นนางเอกของงานในปีนี้ เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงใส่พระราชหฤทัย จากคุณภาพของเนื้อผ้าคงทน อัตราเวียนกลับมาซื้อซ้ำน้อยและขายค่อนข้างยาก ด้วยเหตุนี้จึงทรงพระราชดำริว่า “ให้นำผ้าปกากะญอทำกระเป๋า” โดยออกแบบแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กระเป๋า, ผ้าคลุมโต๊ะ หรือผ้าม่าน นอกจากนี้ยังมีสินค้าตั้งแต่เหนือจรดใต้ อาทิ เครื่องจักสาน เครื่องสำอาง อาหาร เครื่องเขียน จำหน่าย” ประธานกรรมการดำเนินงานร้านภูฟ้า กล่าว
ธาริณี กฤดากร ณ อยุธยา นายกสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวถึงรายละเอียดภายในงานว่า จะเป็นการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ "ร้อยเรียงภาพพระราชทาน ในพระราชกรณียกิจ อันเกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมอาชีพพสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร" การจำลองหมู่บ้านกะเหรี่ยงในสวนป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งภายในบริเวณนี้จะมีการสาธิตการทอผ้าฝ้ายทอมือจากกี่เอวที่หาชมได้ยาก ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการอนุรักษ์ไว้
"ไฮไลท์ของงานครั้งนี้ จะมีการนำผ้าฝ้ายกะเหรี่ยงมาออกแบบและจัดแสดงในชื่อชุด "COTTON KAREANG FOR EVERDAY USE" ซึ่งออกแบบโดยสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากร้านภูฟ้า และสมาคมสตรีไทยฯ รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย อาทิ "เข็มทิศชีวิต" และ "รู้ทันทุกข์...หยุดดิ้น...หยุดทุกข์" โดย ฐิตินาถ ณ พัทลุง "ข้าวยากหมากแพง" โดย ดร.โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ การสาธิตการประดิษฐ์ หัตถศิลป์นกเจ้าฟ้าสิรินธร จากวัสดุธรรมชาติ การสาธิตทำเครื่องจักสานจิ๋ว หรือ การสาธิตทำอาหาร" ธาริณี กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น: