วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2552

บทบาทใหม่ ส.ภัตตาคารไทย กับการอยู่รอดของธุรกิจร้านอาหารไทย จับมือ 6 หน่วยงานภาครัฐ ชูกลยุทธ์ “บูรณาการ” เสริมจุดแข็งออก 3 แคมเปญฝ่าวิกฤต

สมาคมภัตตาคารไทย นำโดย นางปวรวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมฯ ได้จัดงานแถลงข่าว “บทบาทใหม่ สมาคมภัตตาคารไทย กับการอยู่รอดของธุรกิจร้านอาหารไทย ในภาวะวิกฤต” เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทย ให้เกิดการปรับตัว และเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการดำเนินชีวิต รวมถึงภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการแข่งขันด้านธุรกิจอาหาร
นางปวรวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยว่า “จากนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของอาหาร โดยได้วางเป็นนโยบายว่า “งานร้านอาหาร เป็นงานหัวใจของประเทศ” การมีระบบมาตรฐานที่ดีเทียบระดับสากล เท่ากับเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ ให้สามารถแข่งขันได้กับธุรกิจร้านอาหารจากต่างชาติ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยมีจำนวน 300,000 แห่ง นับเป็นมูลค่าตลาดรวมกว่า 3 แสนล้านบาท/ปี มูลค่าธุรกิจการส่งออกกว่า 5 แสนล้านบาท โดยมีอัตราเติบโตของร้านอาหารไทย 5%, ร้านอาหารต่างชาติ 20% ซึ่งนับว่าธุรกิจร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีลักษณะพิเศษซึ่งเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจขนาดใหญ่ แทบทุกระดับ และเป็นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทานการส่งมอบวัตถุดิบอาหาร ส่วนผสมอาหาร เครื่องครัวต่างๆ และการจ้างแรงงานอย่างมากมาย ตั้งแต่ต้นน้ำคือภาควัตถุดิบทางการเกษตร การขนส่ง แปรรูป ร้านอาหาร จนถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม
“สมาคมภัตตาคารไทยนี้ เกิดจากการรวมกลุ่มของเจ้าของกิจการร้านอาหารและภัตตาคาร ก่อตั้งมาเป็นเวลาร่วม 30 ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ในการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบปะสังสรรค์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งแง่ธุรกิจ และ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ปัจจุบัน สมาคมฯ มีเครือข่ายสมาชิกชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารประจำจังหวัดกว่า 700 ชมรมครอบคลุมทั่วประเทศ”
สำหรับกิจกรรมที่ผ่านมานั้น นางปวรวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า“สมาคมได้วางเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน มุ่งเน้นสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายผู้ประกอบการ ให้สามารถยกระดับคุณภาพ และความสามารถในการประกอบธุรกิจ โดยมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสัมมนา ฝึกอบรม การเดินสายถ่ายทอดนโยบายส่งเสริมร้านอาหารไทย, การรณรงค์สร้างจิตสำนึกการให้บริการร้านอาหารปลอดภัย - ความเข้าใจในพฤติกรรมการบริโภค, เทศกาลอาหารไทย และโครงการ “Restaurant Champion” รวมถึง เทศกาลอาหารและของดีจังหวัดต่างๆ ส่งเสริมในระดับภูมิภาค ฯลฯ นอกจากนี้ ยังเน้นด้านกิจกรรมส่งเสริมสังคมต่างๆ ได้แก่ มูลนิธิอาหารกลางวันสำหรับเด็ก, มอบทุนการศึกษา, สร้างโรงเรียนในชนบทอีกด้วย
นายก ส.ภัตตาคารไทยกับ 4 บทบาท แผนการขับเคลื่อนเครือข่ายผู้ประกอบการ สร้างความแข็งแกร่ง มุ่งเป้า มาตรฐานสากล
นางปวรวรรณ นายกสมาคมภัตตาคารไทย ในฐานะรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รับการแต่งตั้งอีกหนึ่งตำแหน่ง ให้เป็น “ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาอาหารไทย และครัวไทยสู่โลก” ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ ตามคำสั่งแต่งตั้งจาก กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 52 ที่ผ่านมา และได้รับการแต่งตั้งเป็น คณะอนุกรรมการ พิจารณาสมรรถนะของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สูมาตรฐานสากลกลุ่มอาชีพ (Food and Beverage Services) ตามคำสั่งที่ 79/2551 ของกระทรวงแรงงาน โดย ทั้ง 4 บทบาทนี้ มีความเชื่อมโยงกันในด้านการพัฒนาธุรกิจอาหารไทย จะทำให้สมาคมสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายผู้ประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรม
นางปวรวรรณ เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของสมาคมฯ เพื่อระบบธุรกิจร้านอาหารว่า “สมาคมฯ ได้วางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 3 – 5 ปี โดยวางเป้าหมายให้ “ธุรกิจร้านอาหารไทยเทียบขั้นมาตรฐานสากล” ด้วยกลยุทธ์ “การบูรณาการ” เชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เป็นห่วงโซ่อาหาร ผ่าน โครงการพิเศษ คือ โครงการ “พัฒนายกระดับร้านอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล” เป็นโครงการระดับประเทศ ผนึกพลังทุกภาคส่วน ที่มีความเชื่อมโยงในเรื่อง “อาหารของชาติ” ขณะนี้ อยู่ระหว่างการร่างเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ การบริหารจัดการ และการทำประชาพิจารณ์ เพือนำสู่ภาคปฏิบัติจริง คาดว่า จะสรุปและเปิดตัวโครงการได้ในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ ธุรกิจร้านอาหารของไทยนี้ จะก้าวสู่วิวัฒนาการใหม่ พลิกโฉมไปสู่อีกรูแบบที่น่าจับตาจากตลาดโลก”
ส่วนแผนระยะสั้นนั้น นางปวรวรรณ กุลมงคล กล่าวว่า “เป็นมาตรการเร่งด่วน” ส่งเสริมผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ โดยจับมือ กับหน่วยงานหลักภาครัฐ อาทิ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข, กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฯลฯ ออกนโยบาย - ประสานจุดแข็ง ทำแคมเปญพิเศษ 3 แคมเปญใหญ่ คือ 4 แคมเปญ ลดค่าใช้จ่าย, 4 แคมเปญ เพิ่มยอดขาย, 4 แคมเปญ สนับสนุนธุรกิจ
โดยมีกิจกรรมและมาตรการเร่งด่วน จับมือ กับหน่วยงานภาครัฐ ที่ให้การส่งเสริมมากมาย อาทิเช่น :-
กระทรวงพาณิชย์
โครงการ Blue Restaurant กิจกรรมฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ ชวนร้านอาหารลดราคา
โครงการ การปรับตัวของการบริการอาหารอันเนื่องจากการเปิดเสรีภายใต้กรอบข้อตกลงการค้าทวิภาคีระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น(FTA)
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหารสู่ตลาดโลก
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างมาตรฐานร้านอาหารไทย เพื่อการท่องเที่ยวสู่ตลาดโลก
โครงการช่วยเหลือด้านเงินกู้ ดอกเบี้ยลด 2% เป็นเวลา 2 ปี
โครงการพัฒนามาตรฐานบริการเพื่อการท่องเที่ยวปี 2552
โครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2009 กิจกรรมลดสินค้าประจำปี
กระทรวงสาธารณสุข
โครงการเพิ่มกลยุทธ์ยอดขาย ร้านอาหารไทยไร้พุง
โครงการพัฒนายกระดับร้านอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล
โครงการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
กระทรวงแรงงาน
โครงการฝึกอบรมสมรรถนะของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากลกลุ่มอาชีพ Food and Beverage Services

ไม่มีความคิดเห็น: