วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีกาไรสุทธิรวมในไตรมาส 1/2552 จํานวน 59 ล้านบาท

คุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด(มหาชน) (ขวา)
คุณสมชัย สินจนานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) (ซ้าย)
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน) แถลงผลประกอบการสําหรับไตรมาส1/2552 มีรายไดรวม 650 ล้านบาท และมีกําไรตามงบการเงินรวมจํานวน 59 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.10 บาทต่อหุ้น และมีกําไรในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน36 ล้านบาท หรือ 0.06 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้แบ่งเป็นกําไรจากการดําเนินงาน 22 ล้านบาท และเงินป็นผลรับจากบริษัทย่อย 14 ล้านบาท
ผลประกอบการของธุรกิจอินเทอร์เน็ตและธุรกิจสมุดหน้าเหลืองสำหรับไตรมาส 1/2552 รายได้โดยรวมลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน เนื่องจากจากผลกระทบของสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และกำไรจากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (ไตรมาส 1/2552 = 78 ล้านบาท vs.ไตรมาส 1/2551 = 94 ล้านบาท)
สำหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ต รายได้ในกลุ่มบริการภาคธุรกิจเอกชนมีการเติบโตเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ดังนั้นเพื่อรองรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนตัว บริษัทเน้นการบริหารและควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้มีประสิทธิภาพ และเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายตลาดเฉพาะส่วนที่บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันสูงเท่านั้น
สำหรับธุรกิจโฆษณาสมุดหน้าเหลือง รายได้โดยรวมลดลงร้อยละ 7 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการลดลงของยอดโฆษณาสมุดหน้าเหลืองฉบับกรุงเทพ ซึ่งเป็นผลจากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อชดเชยยอดขายโฆษณาที่ลดลง บริษัทจึงเน้นการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ consumer และ vertical directories และการบริการ audiotex โดยบริษัทได้ปิดการขายโฆษณาสมุดซิตี้เยลโล่เพจเจสฉบับสมุทรปราการปี 2552 ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 25 % จากปีก่อน ข้อมูลบริษัท
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) (CS LOXINFO) หรือชื่อย่อ “CSL” จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2547 เดิมชื่อ บริษัท ซี.เอส.คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมและบริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร ปัจจุบันบริษัทฯได้ขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจสื่อและโฆษณาผ่านสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ ธุรกิจบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และธุรกิจโฆษณาย่อย ในปี 2547 2549 และ 2550 ตามลำดับ

ไม่มีความคิดเห็น: