วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

AYF เสนอ AYFOIL10 ลงทุนน้ำมัน ตั้งเป้ากำไร “10%”

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยา จำกัด เตรียมเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอยุธยาออยล์ 10% ทาร์เก็ต (AYFOIL10) ระหว่างวันที่ 11-24 มิถุนายน 2552 เพื่อเพิ่มทางเลือกของการลงทุนในสินค้า โภคภัณฑ์ “ประเภทน้ำมัน” ตั้งเป้าผลตอบแทน 10%
นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยุธยา จำกัด เปิดเผยว่า บลจ. อยุธยา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกระจายการลงทุน และโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีโดยการลงทุนในสินค้า โภคภัณฑ์ จึงได้เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอยุธยาออยล์ 10% ทาร์เก็ต (AYFOIL10) มูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท อายุโครงการ 1 ปี ตั้งเป้าหากมูลค่าหน่วยลงทุนที่คืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 11.00 บาท คิดเป็น 10% จากราคาเสนอขาย 10 บาทต่อหน่วย กองทุนจะเลิกกองทุนเพื่อคืนเงินแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดอยุธยาออยล์ 10% ทาร์เก็ต (AYFOIL10) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับผลตอบแทนจากราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ United States Oil Fund (USO) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดย USO เป็นกองทุน ETF ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ NYSE Arca ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก ซึ่งเป็นกองทุน ETF น้ำมันที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงเป็นกองทุน ETF น้ำมันที่มีผู้ลงทุนสถาบันที่น่าเชื่อถือ ในต่างประเทศจำนวนมากเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน
นายฉัตรพีกล่าวเสริมว่า ทีมผู้จัดการกองทุนและฝ่ายพัฒนาการลงทุน ได้ศึกษาหาทางเลือกใหม่ ๆ ในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนอยู่เสมอ พบว่าการลงทุนในน้ำมัน ณ ระดับราคาปัจจุบันน่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีต่อนักลงทุนได้ เนื่อง จากทิศทางภาวะเศรษฐกิจเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลบวกต่อการใช้น้ำมัน บลจ. อยุธยา จึงตัดสินใจออกกองทุนที่มีเป้าหมายการลงทุนชัดเจน คือต้องการทำกำไรจากราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับต่ำด้วยผลตอบแทนในอัตราร้อยละสิบ เพื่อ นำเสนอเป็นทางเลือกในการลงทุนให้กับนักลงทุนในช่วงนี้
กองทุนเปิดอยุธยาออยล์ 10% ทาร์เก็ต (AYFOIL10) จะเปิดเสนอขายครั้งเดียวระหว่างวันที่ 11 - 24 มิถุนายน 2552 ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท สำหรับนักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.อยุธยา จำกัด โทร. 02-657-5757 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1-800-226300 หรือติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น: