วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

16 องค์กรธุรกิจชั้นนำผนึกกำลังล้อมรั้วคุณธรรม

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการสร้างเสริมจิตสำนึกสาธารณะและพัฒนาพนักงานจิตอาสาในองค์กร” ในวันที่ 16 กรกฏาคม เวลา 13.00 น. ณ ห้องอโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา โดยมี พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมเป็นประธาน ในพิธี พร้อมด้วย ดร.สายสวรรค์ วัฒนพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาโครงการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม คณะผู้บริหารและผู้แทนองค์กรภาคธุรกิจชั้นแนวหน้าที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 16 องค์กรได้แก่ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัท โคเน่ไทยลิฟท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พิก แฟมิลี่ จำกัด บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท เพียวไบโอดีเซล จำกัด บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท สวิฟท์ จำกัด บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด บริษัท วันเดอร์เวิล์ดโปรดักส์ จำกัด และบริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) กล่าวว่า “ในสถานการณ์ที่ประชากรโลกต่างได้รับผลกระทบจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม ปัญหาครอบครัว ตลอดจนวิกฤติจากสิ่งแวดล้อม สาเหตุจากปัญหาเหล่านี้ สามารถบรรเทาและแก้ไขได้ หากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการปลูกฝังและส่งเสริมให้สมาชิกในสังคมมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมโดยเริ่มต้นจากการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล ให้ตระหนักถึงจิตสำนึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทา หรือแก้ไขผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม”
นางสาวนราทิพย์ พุ่มทรัพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ โครงการสร้างเสริมจิตสำนึกสาธารณะและพัฒนาพนักงานจิตอาสาในองค์กร จึงนับเป็นโครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะให้แก่พนักงานในองค์กรเครือข่ายกลุ่มบริษัทธุรกิจเอกชนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้กว่า 16 บริษัท ได้มีการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงานขององค์กรผ่านกระบวนการจิตอาสา ทั้งที่มีโครงสร้างกิจกรรมเป็นรูปแบบที่ชัดเจนต่อเนื่อง และในลักษณะของการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมอาสา เพื่อสาธารณประโยชน์ที่หลากหลายตามความต้องการของพนักงานในองค์กร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะจากบุคคลไปสู่เพื่อนพนักงานในองค์กร สู่ครอบครัว และแพร่หลายออกสู่สังคม ด้วยแนวทางการดำเนินชีวิตแบบพอพียงและมีคุณธรรม ศูนย์คุณธรรมจึงได้ร่วมมือกับสถาบันคีนันแห่งเอเซียจัดทำโครงการการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะให้พนักงานในองค์กรเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถบริหารจัดการโครงการพนักงานจิตอาสาอย่างมีกลยุทธ์มีประสิทธิภาพและเป็นการขับเคลื่อนการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจให้ยังคงดำเนินต่อไปได้ โดยใช้ฐานของพนักงานจิตอาสาเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน โดยโครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินงาน รวม 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552 ถึง เดือนตุลาคม 2552 หลังจากนั้น จะเป็นการจัดทำต้นแบบกรณีศึกษาเพื่อเผยแพร่ให้แก่ภาคธุรกิจอื่นๆ ในระดับประเทศต่อไป”
ดร.สายสวรรค์ วัฒนพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาโครงการ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย กล่าวว่า “ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปัจจุบัน ภาคธุรกิจเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งบริษัทจำนวนไม่น้อยได้หันมาทบทวนเรื่องโครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม โดยสถาบันคีนันแห่งเอเซียมีความเห็นพ้องกับศูนย์คุณธรรมในการขับเคลื่อน โครงการสร้างเสริมจิตสำนึกสาธารณะและพัฒนาพนักงานจิตอาสาในองค์กร โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรโดยใช้หลักการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะเพื่อกระตุ้นให้เกิดพนักงานจิตอาสาและเพื่อขยายผลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ครอบครัว พันธมิตรทางธุรกิจและสังคม ดังนั้นบทบาทของสถาบันคีนันแห่งเอเซียในฐานะที่ปรึกษาของโครงการจึงอยู่ที่การพัฒนาหลักสูตรที่ช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถบริหารจัดการโครงการพนักงานจิตอาสาได้อย่างมีกลยุทธ์ โดยผ่านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานจิตอาสา การติดตามให้คำปรึกษาระหว่างการพัฒนาโครงการ ตลอดจนการนำเสนอกระบวนการสร้างจิตสำนึกสาธารณะและพัฒนาพนักงานจิตอาสา โดยจะจัดทำเป็นกรณีศึกษาเพื่อเผยแพร่ให้ภาคธุรกิจได้นำไปปฏิบัติในวงกว้างต่อไป”

ไม่มีความคิดเห็น: