วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

บีทูเอส สานต่อโครงการอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดไทย จัดกิจกรรม “การสร้างหนังสือเสียง...สู่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น”

บีทูเอส แหล่งการเรียนรู้ครบวงจร จำหน่ายหนังสือ เครื่องเขียน และสื่อบันเทิง ในเครือเซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ,กระทรวงศึกษาธิการ,มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ,มูลนิธิคนตาบอดไทยและบริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด จัดพิธีเปิดงานกิจกรรม“การสร้างหนังสือเสียง...สู่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยหรือเยาวชนไทย รักการอ่านและทำดีเพื่อสังคม ด้วยการใช้เสียงทำบุญอ่านหนังสือ บันทึกเสียงเป็นหนังสือเสียง มอบให้แก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็นและผู้ด้อยโอกาสในสังคม 820 แห่งทั่วประเทศ ณ บีทูเอส สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เร็วๆ นี้
บีทูเอส แหล่งการเรียนรู้ครบวงจร ที่รวมหนังสือ เครื่องเขียน และสื่อบันเทิง ไว้ที่เดียวกัน ได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งแรกใน “โครงการอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดไทย” ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 โดยจัดทำห้องผลิตหนังสือเสียง บีทูเอส สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ขึ้นเป็นแห่งแรก เพื่อส่งเสริมให้คนไทยรักการอ่าน และยังได้ทำบุญที่มาจากการใช้เสียงของตนเองอ่านหนังสือน่าอ่านจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิคนตาบอดไทย ในการจัดทำให้เป็นรูปแบบหนังสือเสียง หรือซีดีเสียง โดยหนังสือเสียงแต่ละเรื่องจะถูกเก็บรักษาไว้ยังห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ มูลนิธิคนตาบอดไทย เพื่อไว้บริการให้แก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็นหรือคนตาบอดไทย สามารถยืมไปฟังต่อที่บ้านได้สะดวก และเป็นหนังสือเสียงที่ให้ทั้งความรู้ และความเพลิดเพลินใจแก่ผู้ฟังเป็นอย่างยิ่ง
นายวาริท จรัณยานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด บริษัท บีทูเอส จำกัด ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมสร้างหนังสือเสียงฯ ว่า “ ปัจจุบัน โครงการอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดไทย มีผู้ใช้บริการ จองคิว อ่านหนังสือ เต็มทุกเดือน และมีผู้อ่านถึง 2,000 กว่าราย ทั้งกลุ่มวัยรุ่น ผู้ใหญ่ และทางมูลนิธิคนตาบอดไทย สามารถตัดต่อจัดทำเป็นหนังสือเสียง หรือซีดีเสียง ประมาณ 50 กว่าเรื่อง ดังนั้น ทางบีทูเอส จึงได้มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมและเปิดกว้างให้ผู้สนใจท่านอื่นๆ โดยเฉพาะเยาวชนไทย ให้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น จึงเรียนเชิญพันธมิตรบุญ จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึ่งให้เกียรติและมองเห็นวัตถุประสงค์ตรงกันกับบีทูเอส อันได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม , กระทรวงศึกษาธิการ, มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด และมูลนิธิคนตาบอดไทย ร่วมมือกันจัดกิจกรรม “การสร้างหนังสือเสียง...สู่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น” โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้คนไทย หรือเยาวชนไทยร่วมกันทำความดีในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุ ครบรอบ 82 พรรษา ในปีนี้ มอบหนังสือเสียงในหัวข้อ “ 82 พรรษา ทำดีเพื่อพ่อมอบหนังสือเสียงให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 820 แห่ง”
2. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนไทยเกิดความรักในการอ่านหนังสือ และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อปลุกจิตสำนึกให้คนไทย หรือเยาวชนไทย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น
4. เพื่อสร้างหนังสือเสียง มอบเป็นความรู้ ความเพลิดเพลินใจ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ได้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ”
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ในปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน จึงมีความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย การอ่านจึงยิ่งทวีความสำคัญขึ้นเป็นทวีคูณ แต่ในทางกลับกัน สังคมของเรายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ขาดโอกาสที่จะรับรู้เรื่องราวที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสังคม และความเป็นอยู่เหล่านั้น เพราะพวกเขามีความพิการทางสายตา จึงนับเป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่บริษัท บีทูเอส จำกัด และคณะผู้จัดงาน ได้นึกถึงเพื่อนร่วมสังคมผู้ด้อยโอกาสกลุ่มนี้ ร่วมมือกันขยายเครือข่าย การจัดกิจกรรม “การสร้างหนังสือเสียง...สู่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น” ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม เป็นกระทรวงที่มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตของคนในชาติ เต็มใจที่จะสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ยิ่งนี้ เพราะการรับรู้เรื่องราวต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเรานั้น เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีการรับรู้สิ่งต่างๆ เหล่านั้น นอกจากการได้ยิน ได้ฟัง ได้เห็นแล้ว การอ่านถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การอ่านทำให้คนฉลาด รู้จักคิด และมีโลกทัศน์กว้างไกล ช่วยให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญา การอ่านจึงถือได้ว่ามีส่วนผลักดันให้สังคมเจริญก้าวหน้าไปได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”
พิธีเปิดงานกิจกรรมการสร้างหนังสือเสียง...สู่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น ยังได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญในแวดวงต่างๆ ได้แก่ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) , ท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม , ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต , ริสรวล อร่ามเจริญ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด , มีสุข แจ้งมีสุข ผู้ประกาศข่าว , ศรัณย่า ส่งเสริมสวัสดิ์ ศิลปินนักร้อง และเยาวชนคนเก่งที่ได้รับรางวัลมากมายจากการอ่านทำนองเสนาะระดับประเทศ ธนบดี อินหาดกรวด , พัชยาภรณ์ พึ่งส่วาง ฯลฯ ร่วมกันอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ หนังสือ “ดอกสร้อยสุภาษิต” ที่รวบรวมเสียงจากบุคคลสำคัญในแวดวงต่างๆ ในการอ่านทำนองเสนาะครั้งแรก และเล่มแรกของงาน (หนังสือ “ดอกสร้อยสุภาษิต” เป็นหนังสือที่กระทรวงธรรมการ ปัจจุบันเรียกว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้กรมราชบัณฑิตจัดพิมพ์ขึ้น เพื่อให้เป็นหนังสืออ่านประกอบเป็นประโยชน์แก่การศึกษา มีหลายเรื่อง จำนวน 34 บท โดยแต่เก่าก่อนให้จินตกวีร้อยกรองไว้ด้วยถ้อยคำอันไพเราะ ถือเป็นหนังสือสอนอ่านสำหรับกระทรวงธรรมการเป็นครั้งแรก จัดพิมพ์ขึ้นสำหรับโรงเลี้ยงเด็ก เพื่อให้เด็กได้ร้องเล่น และให้อาจารย์ นักเรียน หัดอ่าน เรียนคำศัพท์ เช่น แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน, ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน , นกขมิ้นเหลืองอ่อน, จิงโจ้โล้สำเภา, ซักส้าวมะนาวโตงเตง,นกกิ้งโครงเข้าโพรงนกเอี้ยงมดแดง, กระต่ายติดแร้วเจ้าการะเกด, นกเขาขันแต่เช้าไปจนเที่ยง, จันทร์เจ้าขอเข้าขอแกง,นกเอี้ยงเลี้ยงความเถ้า เป็นต้น และในปีพ.ศ. 2550 กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์เนื่องในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ จำนวน 10,000 เล่ม )
นอกจากนี้ ภายในงาน ยังได้มีกิจกรรมลองดูซิ!..หากฉันต้องเป็นเธอ ให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ได้ทดลองและรับฟัง การอ่านนิทานลูกแกะสามตัว จากเยาวชนคนเก่งธนบดี อินหาดกรวด , พัชยาภรณ์ พึ่งส่วาง พร้อมกับให้แขกผู้มีเกียรติปิดตา รับฟังเนื้อหา ซึ่งมีการใช้เสียง ลีลาการเล่าเรื่อง ที่เกิดจากความตั้งใจของผู้อ่าน มอบให้ผู้ฟัง เป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นว่า หากผู้อ่าน ตั้งใจอ่าน และอ่านหนังสือได้อย่างถูกต้อง เข้าใจเนื้อหาของหนังสือเล่มนั้นๆ ก็ถ่ายทอดเรื่องราวได้เป็นอย่างดี และจะทำให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็น เข้าใจเนื้อหา สาระ และความสนุก เสมือนเป็นผู้อ่านหนังสือเล่มนั้นเอง
กิจกรรมการสร้างหนังสือเสียง...สู่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น เปิดกว้างให้เยาวชนโรงเรียนต่างๆ ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมอ่านหนังสือน่าอ่านจากสำนักพิมพ์แปลน ฟอร์ คิดส์ ณ ห้องผลิตหนังสือเสียง บีทูเอส สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อรวบรวบเสียงของแต่ละเรื่องจัดทำเป็นหนังสือเสียง มอบให้แก่ผู้บกพร่องทางการมองเห็น หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ช่วงปลายปีนี้ในหัวข้อ“82 พรรษา ทำดีเพื่อพ่อมอบหนังสือเสียงให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 820 แห่ง” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ บีทูเอส ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฏาคม ศกนี้ โทร. 0-2101-7133/ 0-2101-7134 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-17.00น. เว้นวันหยุดราชการ

ไม่มีความคิดเห็น: