วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สวก. สร้างโอกาสทางการเกษตรรับมือวิกฤติโลก เร่งพัฒนางานวิจัย-เทคโนโลยี หวังดันการเกษตรไทยก้าวสู่สากล

สวก.จัดการประชุมวิชาการประจำปี มุ่งให้ความรู้และความเข้าใจเพื่อสร้างโอกาสและขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทยด้วยงานวิจัย ภายใต้แนวคิด “โอกาสการเกษตรไทย ภายใต้วิกฤติโลก” มุ่งสร้างและเพิ่มขีดความสามารถวงการวิจัยการเกษตร บุคลากรและระบบสาระสนเทศ เพื่อผลักดันงานวิจัยสู่มาตรฐานสากล หวังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรในเวทีการค้าโลก
นายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2552 ภายใต้แนวคิด “โอกาสการเกษตรไทย ภายใต้วิกฤติโลก” ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค.ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยการเกษตร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร พร้อมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสในการแข่งขันของสินค้าเกษตรของประเทศเพื่อรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
“จุดเด่นการของจัดงานครั้งนี้ จะมุ่งให้ความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญงานวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร การแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็นและมุมมองในการสร้างโอกาสด้านการเกษตรและอาหารจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศในสภาวะวิกฤติของโลกด้านต่างๆ ที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในปัจจุบัน การส่งเสริมให้นักวิชาการ-วิจัยไทย ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตระหนักและเห็นความสำคัญ และเข้าใจถึงการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์” นายจรัลธาดา กล่าว
ด้าน ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) เปิดเผยว่านอกจากการประชุมวิชาการแล้ว สำนักงานจะจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ นิทรรศการสรุปผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของสำนักงานในปีงบประมาณ 2551 จนถึงปัจจุบัน นิทรรศการโครงการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์ของ สวก.ทั้งที่ได้ขยายผลและถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และพร้อมถ่ายทอด นิทรรศการโครงการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์ ที่สวก. ให้การสนับสนุนในปีงบประมาณ 2551 จนถึงปัจจุบัน และนิทรรศการของหน่วยงานพันมิตรและภาคเอกชน
อีกทั้งในงานดังกล่าวจะมีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตลอดจนแนวทางในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย์แก่นักวิจัยและผู้ประกอบการด้านการเกษตร โดย สวก.มุ่งเน้นการจัดพบปะนักวิจัยและผู้ประกอบการเพื่อหารือแนวทางการสนับสนุนงานวิจัยใหม่ๆ ที่น่าสนใจออกมา เพื่อสร้างมูลค่าให้กับการเกษตรของไทยได้ก้าวไกล พร้อมนำความรู้ใหม่ๆด้านเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาระบบการเกษตรของไทยอย่างไม่หยุดยั้ง
อย่างไรก็ตามการจัดงานในครั้งนี้ สวก. เชื่อมั่นว่าจะมีส่วนช่วยในการพัฒนางานวิจัยการเกษตรของไทยให้ก้าวไกล และพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น: