วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีกำไรสุทธิ - 137 ล้านบาท ในครึ่งปีแรก

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ สามารถรักษาระดับผลประกอบการได้ตามเป้าหมาย โดยในไตรมาสที่ 2/2552 บริษัทมีกำไรสุทธิในงบการเงินรวมจำนวน 78 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรรวมครึ่งปีแรกเท่ากับ 137 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.24 บาท และมีกำไรในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 81 ล้านบาท หรือ 0.14 บาทต่อหุ้นสำหรับครึ่งปีแรก โดยในวันที่ 11 สิงหาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทมีมติจ่ายปันผลระหว่างกาลปี 2552จำนวน 0.14 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของผลการดำเนินงานจากงบการเงินเฉพาะกิจการในครึ่งปี 2552
ผลประกอบการจากงบการเงินรวมสำหรับครึ่งปี บริษัทมีรายได้รวม 1,297 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตจำนวน 741 ล้านบาท ธุรกิจสมุดหน้าเหลืองจำนวน 344 ล้านบาท ธุรกิจ Mobile Content จำนวน 112 ล้านบาท และธุรกิจโฆษณาย่อยจำนวน 100 ล้านบาท
สำหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ต บริษัทยังคงมุ่งเน้นการให้บริการไปที่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจด้วยบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ต เนื่องจากตลาดยังมีโอกาสเติบโต แม้ว่าในไตรมาส 2/2552 การเติบโตในกลุ่มสินค้าหลักมีอัตราลดลง เนื่องจากสภาพเศษฐกิจในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อรองรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนตัว บริษัทยังคงมุ่งเน้นการบริหารและควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารให้มีประสิทธิภาพ และเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายตลาดเฉพาะส่วนที่บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันสูงเท่านั้น
สำหรับธุรกิจโฆษณาสมุดหน้าเหลือง รายได้โดยรวมลดลงร้อยละ 7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการลดลงของยอดโฆษณาสมุดหน้าเหลืองฉบับกรุงเทพ ซึ่งเป็นผลจากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อชดเชยยอดขายโฆษณาที่ลดลง บริษัทจึงเน้นการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ consumer และ vertical directoriesและการบริการ audiotex

ไม่มีความคิดเห็น: