วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2552

งาน "นวัตกรรมอุตสาหกรรม 2009" DIP Industrial Innovation 2009

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน "นวัตกรรมอุตสาหกรรม 2009" DIP Industrial Innovation 2009 เปิดเวทีรวมพลังนักพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรม ร่วมขยายแนวคิด นวัตกรรมนำสู่ภาคปฏิบัติ พร้อมสร้างโอกาสทางการตลาดและเผยแพร่ผลงาน เมื่อวันที่ 13-16 สิงหาคม 2552 ณ ห้องเพลนารี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายปราโมทย์ วิทยาสุข อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า บทบาทการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในปี 2552 ได้มีการดำเนินงานภายใต้แนวคิด Innovation & Implementation "นวัตกรรมนำสู่ภาคปฏิบัติ" ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในการให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ครอบคลุมทั้งการสร้างสรรค์ นวัตกรรมจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมในการบริการ
เนื่องจากปี 2552 นี้เป็นปีที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องพบกับสภาวะวิกฤตถ้วนหน้าส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญปัญหาซ้ำซ้อนและหนักหน่วงต่อเนื่อง ดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง ให้ยืนหยัดอยู่ได้ภายใต้ศักยภาพและข้อจำกัดของตนเอง ซึ่งจำเป็นต้อง ปรับเปลี่ยนวิธีคิด ปรับปรุงวิธีการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) และผลิตภาพ (Productivity) อันจะเป็นโอกาสผลักดันให้เกิด "นวัตกรรมใหม่ๆ" ขึ้นได้ จากปัจจัยภายในองค์กรเอง อาทิ การพัฒนาบุคลากรในระบบ การบริหารจัดการโครงสร้างต้นทุน การพัฒนาเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตตลอดจนการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ได้อย่างเหมาะสม อันจะเป็นพลังที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งภายในองค์กรและภาคอุตสาหกรรม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และขยายผลสู่การเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ทั้งสามารถการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ในระยะยาว
ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่บทบาทของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ในการมีส่วนร่วมกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติต่อนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับกิจการอย่างเป็นระบบ ทั้งเป็นการเปิดเวทีแสดงพลังของผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมของตนเองที่ประสบความสำเร็จมีความคิดสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานสู่สาธารณชน จึงได้จัดงาน "นวัตกรรมอุตสาหกรรม 2009" DIP Industrial Innovation 2009 เมื่อวันที่ 13-16 สิงหาคม 2552 ระหว่างเวลา 10.00-20.00 น. ณ ห้องเพลนารี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่ผ่านมา
กิจกรรมภายในงานนอกจากจะเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย ยังได้จัด สัมมนาวิชาการ การเสวนากับ NEC ดารา บริการคลินิกปรึกษาแนะนำฝึกอาชีพระยะสั้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะวิชาชีพให้กับผู้สนใจ ตลอดจนการจัดจำหน่ายสินค้า SMEs ในราคาผู้ผลิตที่มีให้เลือกมากมาย อาทิ สินค้าเกษตรแปรรูปของใช้ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สินค้าที่มีความคิดสร้างสรรค์ และสินค้านวัตกรรใหม่ๆ
นี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ..) กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ได้มุ่งมั่นส่งเสิรมพัฒนานวัตกรรมของตนเองทั้งในด้านการผลิต และการบริการ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ประกอบการ ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะนี้ นายปราโมทย์ฯ กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น: