วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายช่องทางการชำระเงินค่าไฟฟ้าทางอินเตอร์เน็ต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการชำระค่าไฟฟ้าทาง internet ระหว่าง กฟภ. กับธนาคาร 7 แห่ง ณ สำนักงานใหญ่ กฟภ. เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2552 เพื่อเพิ่มทางเลือกในการชำระค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ โดยมี นายอดิศร เกียรติโชควิวัฒน์ ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงนามร่วมกับ นางพัชนี ว่องศิลป์วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกรรมการเงิน ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) นายปรีชา ภูขำ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นายพิริยะ วิเศษจินดา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นางพรรณแข นันทวิสัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นายสุรศักดิ์ ดุษฎีเมธา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นางจรี วุฒิสันติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และนายธีระ อภัยวงศ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
กฟภ.ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (องค์การมหาชน) หรือ SiPA (Software Industry Promotion Agency) ในการพัฒนาระบบรับชำระเงินค่าไฟฟ้าทาง Internet ตามโครงการ The Provincial One Stop Service จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นโครงการนำร่องเพื่อให้บริการและเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถใช้บริการต่างๆ ของรัฐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา e-Government ของรัฐบาล โดย กฟภ. ดำเนินการตั้งแต่ปี 2549
กฟภ. ได้พัฒนาระบบรับชำระเงินค่าไฟฟ้าทาง internet (PEA - ePay) แทนระบบเดิมและทดลองใช้งานตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 ในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบัน มีธนาคารเข้าร่วมโครงการ 7 แห่ง คือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า กฟภ.ตั้งเป้าหมายผู้ใช้บริการชำระเงินค่าไฟฟ้าทาง internet ไว้ 1 ล้านราย และจะมีการสำรวจในช่วง 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปีแรกที่เปิดให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป การชำระค่าไฟฟ้าของ กฟภ. ทาง Internet มีความปลอดภัย ประหยัดเวลาและสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่ง กฟภ.จะไม่หยุดพัฒนาการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้ไฟฟ้า

ไม่มีความคิดเห็น: