วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ก.ไอซีที เดินหน้าสร้างความสำเร็จการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ

นายอังสุมาล ศุนาลัย รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมสัมมนาหัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ” ว่า กระทรวงฯ ได้จัดทำโครงการศึกษาแนววิธีการสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (Government Information Network : GIN) และจัดทำต้นแบบเพื่อบูรณาการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบข้ามหน่วยงานให้เกิดการเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยหน่วยงานภาครัฐสามารถสร้างโปรแกรมประยุกต์เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว ผ่านทางเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ
“และเพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวสัมฤทธิ์ผล กระทรวงฯ จึงได้จัดการประชุมสัมมนาในหัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟัง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับหน่วยงานภาครัฐ แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมสัมมนานี้ไปใช้ในการศึกษาแนววิธีการ และจัดทำต้นแบบเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบข้ามหน่วยงาน และใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้
พร้อมกันนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และร่วมพัฒนาระบบศูนย์กลางเชื่อมโยงเว็บเซอร์วิสภาครัฐให้เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ของผู้พัฒนาระบบให้กับหน่วยงาน โดยมีระบบช่วยเหลือในการพัฒนาระบบบริหารงานราชการ และระบบ e-Services ที่มีการแลกเปลี่ยนการใช้งานข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐผ่านเครือข่าย GIN อย่างเป็นรูปธรรม” นายอังสุมาล กล่าว
สำหรับการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกว่า 280 หน่วยงานเข้าร่วมการประชุม โดยกระทรวงฯ หวังว่าจะสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผล เพื่อเป็นการจุดประกายให้หน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารราชการ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม
“การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการให้บริการประชาชนนั้น ถือเป็นหน้าที่หลักของหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในนั้น คือ การพัฒนาเครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ หรือ GIN ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับภาครัฐให้มีความปลอดภัย รวดเร็ว และเชื่อถือได้ สามารถเอื้อประโยชน์ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด” นายอังสุมาล กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น: