วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552

โครงการ Bridgestone Tire Safety: 3D Animation Contest 2009

บริดจสโตนจัดกิจกรรมประกวด “Bridgestone Tire Safety: 3D Animation Contest 2009” ภายใต้หัวข้อ “Tire Safety ช่วยกันคนละนิด ชีวิตบนถนนก็ปลอดภัย” รณรงค์ เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยหวังสร้างจิตสำนึกเรื่องการใช้และดูแลรักษายางรถยนต์อย่างถูกวิธีเพื่อ ความปลอดภัยในการขับขี่ต่อกลุ่มเยาวชนผ่านการแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ และเป็นเวทีสำคัญสำหรับเยาวชนนักแอนิเมชั่นไทยในระดับอุดมศึกษา ที่จะปลดปล่อยจินตนาการผ่าน “เทคโนโลยีบนศิลปะ”
มร.มิ โนรุ คุโรกิ ผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์นั่งและรถบรรทุกขนาดเล็ก บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า การจัดประกวด “Bridgestone Tire Safety : 3D Animation Contest 2009” ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย ภายใต้ชื่อ “Tire Safety by Bridgestone” ที่ได้ดำเนินการในประเทศไทยมาเป็นเวลามากกว่า 5 ปี โดยกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชนระดับอุดมศึกษา เพราะเป็นวัยที่มีพลังทางความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ สอดคล้องกับกิจกรรมที่มุ่งเน้นที่การสร้างสรรค์ทางความคิด ร่วมกับการสอดแทรกความรู้เรื่องการเอาใจใส่และดูแลยางรถยนต์อย่างถูกวิธี โดยเยาวชนเหล่านี้จะสามารถนำไปปฏิบัติได้เองและบอกต่อผู้อื่น ซึ่งจะนำไปสู่การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยได้ อีกทั้งช่วงวัยนี้ยังเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะสามารถปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็น ผู้ใหญ่ที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคต
“บริดจสโตนมีความ ตั้งใจในการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ให้กับกลุ่มเยาวชน เพื่อให้เยาวชน ตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้และดูแลรักษายางรถยนต์อย่างถูกวิธี ซึ่งจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การปลูกฝังเรื่องความปลอดภัยนี้ จะช่วยเพิ่มพูนความรู้พื้นฐานเรื่องยางรถยนต์และสามารถเป็นผู้ใช้รถใช้ยาง ที่มีคุณภาพต่อไป นอกจากนั้น บริดจสโตนยังต้องการส่งเสริมการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมขององค์กรนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน เราจึงได้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่มีศักยภาพได้ถ่ายทอดพลังทางความคิด ผ่านกิจกรรมในครั้งนี้” มร.มิโนรุ คุโรกิ กล่าว
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ชั้นปีที่ 1-4 ไม่จำกัดคณะและภาควิชา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน และต้องมีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ รับรองว่าเป็นผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของสมาชิกในทีมจริง มิได้มีการคัดลอกหรือเลียนแบบมาจากผู้อื่น จัดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2552 ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ผ่านทางเว็บไซต์ www.bridgestone.co.th ในวันที่ 15 ตุลาคม 2552
ทีมที่ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากกระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและสองจะได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท และ 20,000 บาท ตามลำดับ พร้อมรับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท บริดจสโตน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาทีมจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำหรับ ผลงานที่เข้ารอบ บริดจสโตนจะนำไปประชาสัมพันธ์ถึงความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน เพื่อเป็นตัวอย่างในการร่วมกันช่วยดูแลสังคมร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้โครงการ “Tire Safety” รวมถึงพิจารณารูปแบบของกิจกรรมในเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ ของบริดจสโตนในอนาคต
“ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา เราได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าในฐานะผู้นำในตลาดยางรถยนต์ เรา...ชาวบริดจสโตนทุกคน ยึดมั่นในปรัชญาเดียวกันทั่วโลก คือ “สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม เพื่อรับใช้สังคม” (Serving Society with Superior Quality) เราจึงไม่เคยหยุดที่จะให้ความสำคัญกับการคิดค้นและพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ พร้อมช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภค โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุด ในการก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในทุกๆด้าน และพร้อมเป็นองค์กรอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคตลอดไป

ไม่มีความคิดเห็น: