วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2552

โครงการ เตรียมสมองติวเข้ม Smarten by PEPTEiN Genius Generation สู่คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ "เตรียมสมองติวเข้ม Smarten by PEPTEiN Genius Generation สู่คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ" เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่เซ็นทรัลเวิลด์
รมว.ศธ.กล่าวว่า มีความยินดีที่ผลิตภัณฑ์ PEPTEiN ร่วมกับบริษัทเนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษามาโดยตลอด และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแนวคิดการจัดงานครั้งนี้ที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานเอกชนกับภาครัฐในการจัดการศึกษาร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่จะเป็นการกำหนดแนวทางการประกอบอาชีพของผู้ศึกษาต่อในอนาคต
ปัจจุบัน การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ มี ๒ ช่องทางคือ ระบบรับตรงโควตาพิเศษที่มหาวิทยาลัยรับเองร้อยละ ๕๐ และระบบรับกลางหรือ Admission ร้อยละ ๕๐ ซึ่งจากสัดส่วนดังกล่าว จะเห็นว่าการรับตรงทีสัดส่วนถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่งทั้งหมด และมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งในบางมหาวิทยาลัย โดยมีแนวโน้มการรับตรงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันในบางสาขาวิชามีการรับตรงถึงร้อยละ ๑๐๐ เช่น สาขาแพทยศาสตร์ ดังนั้นการคัดเลือกในระบบรับตรง นักเรียนจะต้องมีการเตรียมตัวเฉพาะสาขาวิชาชีพ มีการวางแผนการเรียน และเลือกสอบอย่างมีเป้าหมายในสาขาวิชาชีพที่ต้องการเรียน
นอกจากนี้การสอบแข่งขันในปัจจุบันและอนาคตนั้น มีการวัดความคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากการสอบ GAT และ PAT ตลอดจนการสอบตรงของแต่ละสาขาวิชาชีพ ที่ให้สัดส่วนความสำคัญของคะแนนในการทดสอบลักษณะนี้ค่อนข้างสูงมาก จึงมีการแนะแนวควบคู่กับการติว เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนอนาคตการเรียนอย่างมีเป้าหมายและสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน ตลอดจนถึงการให้ความรู้ในการเตรียมตัวสอบ เพื่อให้สามารถวางแผนการศึกษาและสำเร็จในวิชาชีพที่แต่ละคนใฝ่ฝัน
สำหรับโครงการ "เตรียมสมองติวเข้ม Smarten by PEPTEiN Genius Generation สู่คณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ" ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการร่วมจัดการเรียนการสอน พร้อมการแนะแนวตามสาขาอาชีพทั้งที่มีการสอบตรงและสอบวิชาเฉพาะ (PAT) ของคณะต่างๆ ในระบบ Admission ๙ กลุ่มสาขาอาชีพที่ได้รับความนิยม คือ แพทยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์ ในลักษณะสัญจรไปทั้ง ๔ ภูมิภาค จึงเป็นโครงการที่ช่วยเตรียมความพร้อมเพื่อตัดสินใจเลือกคณะสาขาวิชาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างทั่วถึง

ไม่มีความคิดเห็น: