วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2552

โครงการ แยกขยะอีเลกทรอนิกส์ และขยะเครื่องใช้ไฟฟ้า “WEEE” Waste of Electronic

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนจากสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บริษัท ห้างร้าน องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมจัดดำเนินงานโครงการ แยกขยะอีเลกทรอนิกส์ และขยะเครื่องใช้ไฟฟ้า “WEEE” Waste of Electronic and Electrical Equipments ซึ่งเป็นกิจกรรม 1 ในโครงการ 7 องค์กรสตรีทำดีเพื่อแม่ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพระวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 77 พรรษา ในปี พ.ศ. 2552 และในพระวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานให้ วันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปีเป็น “วันสตรีไทย” สหพันธ์ฯ และองค์กรภาคีร่วม ล้วนตระหนักและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองพระราชดำริในโอกาสนี้ด้วย
วัตถุประสงค์โครงการฯ
1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
2.ปลูกจิตสำนึกให้มีจิตสาธารณะร่วมกันรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3.รณรงค์ให้ความรู้ถึงสารพิษที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชน และสิ่งมีชีวิต
4.รณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือกันในการแยกขยะอิเลกทรอนิกส์ และขยะเครื่องใช้ไฟฟ้า ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนกำจัดขยะต่อไป
5.จุดประกายความคิดให้กับประชาชนในการคิดค้น พัฒนาการแยกและกำจัดขยะ ที่เป็นต้นเหตุมลพิษ
6.ผลักดันกฎระเบียบที่ทันสมัย สามารถควบคุมขยะอิเลกทรอนิกส์ และขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าได้
ที่มาโครงการฯ
สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพฯ ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รณรงค์หาองค์กรภาคีร่วมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสารพิษ ที่มีอยู่ในขยะอิเลกทรอนิกส์ และขยะเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชากรทั่วทุกภาคส่วนทั้งในและนอกประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน มีมลพิษจากขยะที่มีสารพิษที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาทิเช่น สารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มาได้ทั้งทางอากาศ หรือแหล่งน้ำต่างๆอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นมหันตภัยใกล้ตัวที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของทุกคน
เนื่องจากเป็นสิ่งของที่ใช้สอยอยู่เป็นประจำ ในยุคเครื่องมือที่มีความสะดวกและทันสมัย หรือเป็นยุคแห่งเทคโนโลยี ดังนั้นสหพันธ์ฯ จึงได้ดำริมุ่งเน้นที่จะรณรงค์ให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้งาน และแนะนำวิธีการแยกขยะอีเลกทรอนิกส์ และขยะเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นขยะพิษที่มีผลอันตรายต่อสุขภาวะของปุถุชนและสิ่งมีชีวิตทั่วไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สื่อมวลชน และประชาชนได้รับรู้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ
2.ประชาชนได้รับรู้ถึงผลกระทบของสารพิษ ที่จะปล่อยออกมาจากขยะอีเลกทอนิกส์ และ ขยะ เครื่องใช้ไฟฟ้า
3.ประชาชนเกิดจิตสำนัก ที่จะร่วมกันรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.ประชาชนร่วมมือกันคัดแยก และควบคุมขยะอิเลกทรอนิกส์ และขยะเครื่องใช้ไฟฟ้า ก่อนสู่เข้ากระบวนการกำจัดขยะต่อไป
5.ประชาชนเกิดความคิดในการที่จะใช้ และรักษาทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
6.ประชาชนจะเป็นกำลังสำคัญในการลดสภาวะโลกร้อน

ไม่มีความคิดเห็น: