วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2552

ส.อ.ท.จัดสัมมนาใหญ่ Energy Symposium 2009 ดึงผู้ประกอบการลดต้นทุนพลังงาน แนะใช้เทคโนโลยียุคใหม่สู้วิกฤติการเงิน

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี Energy Symposium 2009 “เทคโนโลยีพลังงาน….ฝ่าวิกฤตการเงิน” เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ดึงผู้ประกอบการภาคอุตฯ รับมือสถานการณ์พลังงานช่วงวิกฤต มุ่งเป้าลดต้นทุนด้านพลังงานด้วยเทคโนโลยีพลังงานสมัยใหม่สู้วิกฤตการเงิน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายและแผนพลังงานของประเทศ” พร้อมทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน ร่วมอภิปรายอย่างคับคั่ง
นายสมพงษ์ ตันเจริญผล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สำหรับงบประมาณรายจ่ายของประเทศเมื่อปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการใช้จ่ายด้านพลังงานทั้งสิ้น 1.5 ล้านล้านบาท โดยที่ไทยมีการนำเข้าน้ำมันมูลค่าสูงถึง 9 แสนล้านบาท ซึ่งถือเป็นจำนวนเงินมหาศาล ซึ่งในจำนวนนี้มีการใช้จ่ายด้านพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจสูงถึง 6 แสนล้านบาท และหากเปรียบในระยะสิบกว่าปีที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยมีอัตราการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก สังเกตได้จากการขยายตัวของการใช้พลังงานเมื่อเปรียบเทียบกับการขยายตัวทาง เศรษฐกิจแล้ว มีสัดส่วนอยู่ที่ 1.2 - 1.3 ต่อ 1 ซึ่งเมื่อเทียบกับภาวะปกติที่ควรจะมีอัตราส่วนอยู่ที่ 1 ต่อ 1 จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควร หรือในอีกมุมหนึ่งก็คือไทยยังมีโอกาสในการอนุรักษ์พลังงานได้อีกมาก
"นอกจากปัญหาด้านการใช้ทรัพยากรพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพในประเทศแล้ว ประเทศไทยเรายังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจจากสภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และมีความผันผวนอีกด้วย ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ มีแนวโน้มในการเกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจอย่างชัดเจน ทั้งการลดการจ้างงาน ตัวเลขการส่งออกต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความอยู่รอดของ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ดังนั้นการนำเทคโนโลยีพลังงานเข้ามาช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อฝ่าวิกฤตการ เงินในช่วงนี้นั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถอยู่รอดต่อไปได้” นายสมพงษ์ กล่าว
นายสมพงษ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ซึ่งเปรียบเสมือนผู้แทนของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ในการประสานนโยบายและดำเนินการร่วมกับภาครัฐ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการประกอบการของภาคอุตสาหกรรมนั้น ได้เล็งเห็นถึงปัญหาในสภาวะวิกฤต ที่ผู้ประกอบการทั่วประเทศประสบร่วมกัน จึงได้พยามจัดเวทีเพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกันในวงกว้าง โดยจัดงานสัมมนา Energy Symposium 2009 เรื่อง “เทคโนโลยีพลังงาน….ฝ่าวิกฤตการเงิน” ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และผู้เกี่ยวข้องด้านพลังงานได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึงสถานการณ์พลังงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มการใช้พลังงานทดแทน, Carbon Trade และการนำเทคโนโลยีพลังงานสมัยใหม่มาใช้เพื่อช่วยลดต้นทุนพลังงานลง อีกทั้งเพื่อรับทราบถึงข้อบังคับ และระเบียบการประกอบกิจการไฟฟ้า พร้อมรับฟังนโยบายด้านราคาพลังงานและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ร่วมงานอีกด้วย
นอกจากนี้ ในบริเวณงานสัมมนายังจัดให้มีการแสดงนิทรรศการด้านพลังงาน หรือ “Energy Fair” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านพลังงาน ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการด้านอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน รวมถึงบูธจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน จำนวนกว่า 28 บูธ

ไม่มีความคิดเห็น: