วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

พม.จัดประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๒ นำเสนอผลงานวิจัยสู่นวัตกรรมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๒ เรื่อง การวิจัย : นวัตกรรมการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๓ — ๔ กันยายน ๒๕๕๒ ณ ห้องราชา ๑ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยของกระทรวง และภาคีเครือข่าย พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และร่วมกันขับเคลื่อนการวิจัย พัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหลักประกันความมั่นคงและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยมีนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านวิจัยของกระทรวง และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ
นายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การวิจัย ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการริเริ่มการคิดแสวงหาแนวทางและการดำเนินงานใหม่ เพราะการวิจัยหรือการค้นหาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการเรียนรู้ของมนุษยชาติ โดยเริ่มต้นจากปัญหาหรือคำถาม แล้วพยายามหาคำตอบ ซึ่งคำตอบเหล่านี้เองที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การคิดแสวงหาแนวทางใหม่ การสร้างรูปแบบหรือต้นแบบใหม่ การริเริ่มโครงการ การปรับปรุงและประเมินผลงาน เป็นต้น
นายวัลลภ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ให้ความสำคัญกับงานวิจัย รวมทั้งนำนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการวิจัยมาปรับใช้ในการทำงานด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคมอย่างหลากหลาย ทำให้ประหยัดเวลา แรงงาน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือคุ้มครองทางสังคม การเสริมพลัง การสนับสนุนภาคประชาสังคม การทำงานแบบสหวิชาชีพ เป็นต้น ผลงานวิจัยที่ปรากฏ เช่น มิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรุนแรงในเด็กและเยาวชน องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส โครงการศึกษาภาพอนาคต เรื่อง การพัฒนาและคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ และอื่นๆ เหล่านี้ เป็นนวัตกรรมการพัฒนาสังคมที่มีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงได้จัดการประชุมทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๓ — ๔ กันยายน ๒๕๕๒ ที่ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ เพื่อเป็นเวทีสำหรับการถ่ายทอด เผยแพร่องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่างผู้ปฏิบัติงานวิจัย นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง นำไปสู่การปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงาน รวมทั้งเกิดเครือข่ายด้านงานวิจัยที่จะช่วยกันขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหลักประกันความมั่นคงและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในโอกาสต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: