วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

มูลนิธิชัยพัฒนา เปิดตราผลิตภัณฑ์ "ภัทรพัฒน์"

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดตราผลิตภัณฑ์ "ภัทรพัฒน์ PatPat" ของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ไลฟสไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
งานหลักของมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกล ดังนั้น การส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เกษตรกรมีอาหารพอกิน มีรายได้พอใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ในแปลงเกษตรสามารถนำมาขาย หรือผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว มูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักการนำทรัพยากรมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อออกจำหน่าย โดยผ่านช่องทางการตลาดของมูลนิธิชัยพัฒนาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ "ภัทรพัฒน์"
การจัดงานเปิดตัวตราผลิตภัณฑ์ "ภัทรพัฒน์" ในครั้งนี้ มูลนิธิชัยพัฒนามีจุดประสงค์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตราสัญญลักษณ์ "ภัทรพัฒน์" PatPat ซึ่งเป็นตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมุ่งมั่นและทรงงานหนักมากว่า 20 ปี นับตั้งแต่ที่ทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา ในปี พ.ศ. 2531 เพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
"ภัทรพัฒน์" จึงเป็นโอกาสและทางเลือกใหม่ให้เกษตรกร หรือผู้ผลิตในการขายผลิตภัณฑ์ของตน ได้มีโอกาสนำความรู้ ความสามารถ และฝีมือเสนอต่อสังคมในมุมกว้างที่ไม่ได้ปิดกั้นแค่ภายในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ ไม่ใช่สำหรับผู้ผลิตเท่านั้น แต่ "ภัทรพัฒน์" ยังถือเป็นโอกาสและทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคเช่นกัน ผู้บริโภคที่มองหาและต้องการสินค้าแปลกใหม่ที่ไม่มีขายดาษดื่นทั่วไปตามท้องตลาด ก็สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ส่งจากแหล่งต้นกำเนิดผลิตโดยตรง โดยไม่ผ่านการแปรรูป หรือดัดแปลงจนทำลายเอกลักษณ์ของสินค้าจากแหล่งกำเนิดนั้นๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคที่รักสินค้าจากธรรมชาติมีทางเลือกใหม่ในการเลือกซื้อ ดังนั้น "ภัทรพัฒน์" จึงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งสองฝ่าย โดยมุ่งสร้างความยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมบนพื้นฐานแห่งการเอาใจใส่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อนำไปสู่สังคมที่ยั่งยืนและมีความสุขต่อไปในอนาคต
การจัดงานเปิดตราผลิตภัณฑ์ "ภัทรพัฒน์ PatPat" ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนการจัดแสดงนิทรรศการ ส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และส่วนการจัดกิจกรรมบนเวที
ส่วนการหาซื้อ ผลิตภัณฑ์ ภัทรพัฒน์ ในโอกาสต่อไป สามารถหาซื้อได้ที่พื้นที่โครงการต่างๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา โทรศัพท์ : 02-282-4425-8 โทรสาร : 02-282-3341 , 02-282-3341 และสามารถสั่งซื้อทางเว็บไซด์ได้ E-mail Address : patpat@patpat9.comWebsite : www.patpat9.com

ไม่มีความคิดเห็น: