วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

เปิดเว็บไซต์ป้องกันความรุนแรงในเด็กวัยรุ่น www.wound-why.com

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดตัวเว็บไซต์ www.wound-why.com การรณรงค์การใช้ทรัพยากรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น โดย ศ.ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การเปิดเว็บไซต์ดังกล่าว นับเป็นมิติใหม่ในการดำเนินงานวิจัยที่เกิดขึ้น โดยหวังว่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จะได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันความรุนแรงสำหรับเด็กวัยรุ่น นำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน เป็นสื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าคำตอบ ที่สอดคล้องตามบริบทของบทเรียนและสภาวการณ์ในสังคมที่เป็นไป อย่างไรก็ตามคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หวังว่าเว็บไซต์ http://www.wound-why.com/ นี้ จะช่วยป้องกันและแก้ไขไม่ให้ปัญหาความรุนแรงต่างๆ ที่เกิดกับเยาวชนขยายตัวลุกลามมากขึ้น และคาดหวังว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัยต่อเนื่อง ปีที่ 2 นี้แล้ว เว็บไซต์ดังกล่าวนี้จะยังคงใช้งานได้ดีและมีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาให้ทันเหตุการณ์เสมอ
ทั้งนี้ เว็บไซต์ “ www.wound – why.com ”การวิจัยในรูปแบบใหม่ ซึ่งนับเป็น “ ครั้งแรก ” ในประเทศไทยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ทุนสนับสนุน เพื่อการวิจัยการรณรงค์การใช้ทรัพยากรเรียนรู้อิเลคทรอนิกส์ โดย ผ่านเว็บไซต์

ไม่มีความคิดเห็น: