วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ทช.เปิดตัวโครงการ “ร่วมสร้างบ้านปลา ด้วยปะการังเทียม”

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองทัพเรือ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี และกรมประมง บูรณาการความร่วมมือจัดโครงการ “ ร่วมสร้างบ้านปลา ด้วยปะการังเทียม ” เพื่อสนองพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8ตุลาคม 2552 ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสยามโอเชียนเวิลด์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองทัพเรือ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี และกรมประมง เป็น 4 หน่วยงานหลักของประเทศที่มีบทบาทในการดำเนินการวางปะการังเทียมมาอย่างต่อเนื่องจนประสบผลสำเร็จมาได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งการบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากประการสำคัญ เพื่อสนองพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แล้ว ยังเป็นการบริหารจัดการให้ภารกิจการวางปะการังเทียมเพื่อจัดสร้างแหล่งที่อาศัยให้กับสัตว์น้ำมีการดำเนินไปอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กล่าวในงานเปิดตัวโครงการร่วมสร้างบ้านปลาด้วยปะการังเทียม โดยกล่าวถึงบทบาท หน้าที่ของกรมฯ ในโครงการดังกล่าวว่า กรมฯ มีภารกิจดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งของไทยเป็นหลัก และเพื่อตอบสนองแนวนโยบายที่ นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะปะการังที่เป็นทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญ ซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่แนวปะการัง 96,000 ไร่ จากอาณาเขตท้องทะเลไทยซึ่งมีมากกว่า 200 ล้านไร่ แม้จะมีพื้นที่เพียงเล็กน้อย แต่ปะการังก็เปรียบเสมือนโอเอซีสของท้องทะเล ปะการังเทียมจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งฟื้นฟูความสมบูรณ์ให้แก่ท้องทะเล
นายจตุพร ยังกล่าวอีกว่า กรมฯ มีเจ้าหน้าที่ซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่พร้อมให้ความรู้ คำแนะนำที่ถูกต้องตามหลักวิชาการกับหน่วยงานหรือชุมชนต่าง ๆ นอกจากนี้กรมฯ ยังมีบทบาทสำคัญในการประเมินความสำเร็จของการวางปะการังเทียม ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงในการประเมินทั้งด้านความสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยข้อมูลที่ได้จะนำไปพัฒนาโครงการฯ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
ในส่วนของกองทัพเรือ พลเรือโท ดำรงศักดิ์ ห้าวเจริญ รองเสนาธิการทหารเรือ กล่าวว่าในฐานะที่กองทัพเรือมีภารกิจหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยของประเทศและผลประโยชน์ของประเทศทางทะเลนั้น จะช่วยส่งกำลังสนับสนุนทางทะเล เพื่อดูแลรักษาความมั่นคงและปลอดภัยทางทะเล รวมถึงการขออนุญาตสร้างปะการังเทียม ส่วนนายชะลอ คชรัตน์ อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีที่เน้นในเรื่องการเดินเรือ และการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ในขณะที่ ดร.สมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง ได้กล่าวว่ากรมประมง ได้ทดลองดำเนินการนำวัสดุ วิธีสร้าง รวมถึงการจัดวางปะการังเทียมในรูปแบบที่หลากหลายมาใช้โดยตลอด ซึ่งกรมประมงสามารถให้ความรู้เรื่องปะการังเทียมที่ถูกต้อง ตลอดจนพิจารณาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงจากการจับสัตว์น้ำด้วย
การดำเนินการโครงการ “สร้างบ้านปลา ด้วยปะการังเทียม” ทั้ง 4 หน่วยงานจะร่วมกันพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมในจังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ที่ชาวประมงได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาปริมาณสัตว์น้ำลดน้อยลง โดยจะเข้าไปดำเนินการวางปะการังเทียมในพื้นที่ที่ได้คัดเลือก ทั้งยังจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สวยงาม เพื่อให้นักดำนำได้มาเที่ยวชมและศึกษา โครงการนี้จึงนับว่าเป็นความร่วมมือด้านทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญ ที่ช่วยต่อยอดการฟื้นฟูปะการัง เพื่อให้ท้องทะเลไทยคงความสวยงามและอุดมสมบูรณ์ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: