วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2553

‘โบอิ้ง’ มอบทุนส่งเสริมการศึกษาไทย อบรมครูใช้ ‘ไอที’พัฒนาการสอน

ฯพณฯ ราล์ฟ แอล.บอยซ์ อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย รองประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โบอิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล และโบอิ้งภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (กลาง) ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ที่ 4 จากซ้าย) ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ รองประธานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริฯ (ที่ 2 จากซ้าย) และนายพอล วิเด็ล ประธานสถาบันคีนันแห่งเอเชีย (ที่ 3 จากขวา)
บริษัท โบอิ้ง แถลงความร่วมมือในโครงการ “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งคอมพิวเตอร์” ในวันนี้ เพื่อขยายโครงการตอบแทนสังคมขององค์กรมาสู่ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนครูไทยให้สามารถนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนในชั้นเรียน
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการตอบแทนสังคมของบริษัทโบอิ้ง ซึ่งมุ่งเน้นให้การสนับสนุนสังคมใน 5 ด้านหลัก ได้แก่ การสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประเด็นชุมชนประชาคม และ สิ่งแวดล้อม
“โครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งคอมพิวเตอร์ เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาในประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพครูและผู้บริหารโรงเรียน ในการบริหารและจัดการ ICT เพื่อการศึกษาโดยเน้นการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่อย่างจำกัด ในการสร้างสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนที่เหมาะสม โดย สถาบันคีนันแห่งเอเซีย ซึ่งเป็นองค์การสาธารณกุศลของไทย จะเป็นผู้ทำหน้าที่ออกแบบหลักสูตรอบรม จัดการอบรม และบริหารโครงการ” ฯพณฯ ราล์ฟ แอล. บอยซ์ อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริษัทโบอิ้ง ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว
“เราคาดว่าเมื่อจบโครงการนี้ จะมีครูใหญ่หรือผู้บริหารโรงเรียนจำนวน 20 ราย และครูอีกจำนวน 100 ราย ผ่านการอบรมดังกล่าว โดยจากจำนวนครูที่เข้าร่วมโครงการอบรมจะสามารถขยายผลการสอนไปสู่นักเรียนจำนวนกว่า 10,000 ราย นอกเหนือจากการอบรมครูแล้ว บริษัท โบอิ้ง ยังจะบริจาคเงินอีกจำนวน 680,000 บาทเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ” ฯพณฯ ราล์ฟ แอล. บอยซ์ กล่าว
สำหรับโรงเรียนกลุ่มแรกที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนทั้งสิ้น 20 โรง เป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 10 โรง และ โรงเรียนภายใต้การสนับสนุนจากโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในจังหวัดนครนายกอีกจำนวน 10 โรง ซึ่งในวันนี้ภาคีร่วมโครงการต่างมาร่วมลงนามในบันทึกความตกลง ความร่วมมือนี้
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ ในฐานะผู้ลงนามในบันทึกความตกลง ในส่วนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่า “กทม. รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทเอกชนระดับโลกอย่างโบอิ้งให้ความสำคัญในการสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน เพราะเยาวชนในวันนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นความหวังของชาติ ในวันหน้า”
ในส่วนของ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้แทนในส่วนโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการฯเพิ่มเติมว่า “แม้ว่าทางโครงการฯ มีการสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดของโครงการฯ นำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนในชั้นเรียนอยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอ การที่บริษัทโบอิ้งเข้ามาร่วมสนับสนุนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี การนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม จะเพิ่มประสิทธิภาพต่อการศึกษาของเด็กเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนให้มีความยั่งยืน”
“หลักสูตรหนึ่งห้องเรียนหนึ่งคอมพิวเตอร์ของสถาบันคีนันแห่งเอเซียได้ถูกออกแบบโดยทีมงานด้านนวัตกรรมการศึกษาของสถาบันฯ เพื่ออบรมครูและผู้บริหารโรงเรียนที่มีทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่จำกัด มาใช้ในการสร้างสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนที่เหมาะสม โดยที่โรงเรียนไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม” นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ รองประธานกรรมการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย กล่าว
“ครูสามารถใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักเรียนสืบหาข้อมูลมาประกอบการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลที่สืบค้นมาได้ และจัดทำสื่อการนำเสนอเพื่อแบ่งปันข้อมูลที่สืบค้นมาร่วมกันกับเพื่อนในชั้นเรียนโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ การอบรมจะแสดงให้ครูรู้ถึงวิธีในการดาวน์โหลดสื่อการสอนลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการสอนในแต่ละวิชา และจะแสดงให้ครูและผู้บริหารโรงเรียนทราบถึงวิธีการที่จะควบคุมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศไปในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ ที่อาจเกิดขึ้นในโรงเรียน” นายปิยะบุตร กล่าวเพิ่มเติม
บริษัทโบอิ้ง ให้การสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2.4 ล้านบาท (US $ 70,000) ซึ่งการดำเนินโครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่ง ของความมุ่งมั่นในการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของเด็กของบริษัท โบอิ้ง

ไม่มีความคิดเห็น: