วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2553

“อมตะ” MOU สถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ง ตั้งโครงการเมืองวิทยาศาสตร์

บริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน) MOU 8 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย เพื่อตั้ง “ โครงการเมืองวิทยาศาสตร์อมตะ” วางเป้าหมายพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ดันไทยเป็นศูนย์กลางฐานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอาเซียน พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน รองรับแรงงานศักยภาพสมองไหลกลับเข้าประเทศ
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดตั้งเมืองวิทยาศาสตร์อมตะ” ระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา กับบริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมี H.E.Mr.Nguyen Duy Hung เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย , H.E.Mr.Roy Y.Y.Wu ผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐจีน ไต้หวัน , นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.สุจินดา โชติพานิช ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , Mr.Munenori Yamada ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศญี่ปุ่น JETRO , คณะผู้บริหาร บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และแขกผู้มีเกียรติ ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2552
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาครัฐและเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้วางแผนจัดตั้งเมืองวิทยาศาสตร์ขึ้นมาในภาคตะวันออก ซึ่งนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร มีศักยภาพครบทุกด้าน อาทิ เรื่องสาธารณูปโภค ผู้ประกอบการรายใหญ่ และความทันสมัยในการดำเนินการ ตลอดจนการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างใหญ่ของผู้บริหารที่พร้อมให้ความร่วมมือและส่งเสริมกิจการของภาครัฐอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประเทศชาติได้พัฒนาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสมหะทัย พานิชชีวะ ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่มอมตะ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดตั้งเมืองวิทยาศาสตร์อมตะ กับมหาวิทยาลัย 8 แห่งได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันกับต่างประเทศจากฐานการผลิตไปสู่ฐานการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางของกลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศ BIMSTEC ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาครัฐและภาคเอกชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
"อมตะฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อจากการเป็นฐานการผลิตด้านอุตสาหกรรมแล้ว ยังสามารถพัฒนาให้มีงานด้านการวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม อมตะฯ จึงริเริ่มที่จะพัฒนาโครงการเมืองวิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งเกิดจากความร่วมมือของภาครัฐกับภาคเอกชน คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโนยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อเป็นมันสมองของประเทศ กระตุ้นให้เกิดการค้นคว้า วิจัย นำไปสู่การผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆที่สมบูรณ์ต่อไป" นางสมหะทัย กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น: