วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553

สมาคม Thai-BISPA จัดงานครั้งใหญ่ครบรอบ 1 ปีโชว์ผลงานจากการบ่มเพาะธุรกิจและงานวิจัยไทยกว่า 40 ราย

สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย หรือ Thai-BISPA ( Thai Business Incubators and Science Parks Association) จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี “Thai-BISPA Day” ขึ้น โดยดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี ประธานอนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการติดตามและประเมินผลภาวะเศรษฐกิจมหภาค สภาผู้แทนราษฎร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถานำเกี่ยวกับการสนับสนุนของภาครัฐต่อกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในฐานะนายกสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทยกล่าวว่า “สมาคมฯได้ถือกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวของ 3 องค์กรหลักในการส่งเสริมกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดตั้งสมาคม ฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 และได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ส่งเสริมขีดความของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ให้มีศักยภาพในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการใหม่ และภาคอุตสาหกรรมในประเทศมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการวิจัยพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมระหว่างสมาชิก มีการประสานประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์แต่ละแห่ง นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังเป็นสมาชิกของ World Alliance for Innovation และ Asian Association of Business Incubation ซึ่งเป็นองค์กรของสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะทำให้สมาชิกของสมาคมฯได้รับประโยชน์จากเครือข่ายระดับสากลเหล่านี้โดยตรง
การจัดงาน Thai-BISPA Day ในครั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับเกียรติอย่างสูงจากดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี ประธานอนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการติดตามและประเมินผลภาวะเศรษฐกิจมหภาค สภาผู้แทนราษฎร มาเป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถานำเกี่ยวกับการสนับสนุนของภาครัฐต่อกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อก่อให้เกิดเศรษฐกิจฐานความรู้อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการนำตัวอย่างความสำเร็จของผู้ประกอบการด้านธุรกิจเทคโนโลยีที่ผ่านการบ่มเพาะจากสมาชิกของสมาคมฯ ที่จะมาบอกเล่าและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จนก้าวสู่ความสำเร็จทางธุรกิจในวันนี้ จากนั้นจึงเปิดเวทีให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการบ่มเพาะธุรกิจและนักวิจัยที่จะมานำเสนอผลงานวิจัยรวม 20 ผลงานให้กับนักธุรกิจหรือนักลงทุนที่สนใจและพร้อมนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ และสามารถจับคู่เพื่อการเจรจาธุรกิจได้ภายในงานนี้เช่นกัน
สำหรับการแสดงนิทรรศการภายในงาน Thai-BISPA Day ในครั้งนี้ ยังได้รวบรวมผลงานเด่นจากสมาชิกของสมาคมฯ ที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจัดแสดงภายในงานด้วยโดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มด้านการแพทย์และสาธารณสุข , กลุ่มการเกษตร , กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ , กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ รวมงานวิจัยกว่า 40 ผลงาน

ไม่มีความคิดเห็น: