วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2553

สมาคม Thai-BISPA จัดงานครั้งใหญ่ครบรอบ 1 ปี

สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย หรือ Thai-BISPA ( Thai Business Incubators and Science Parks Association) เตรียมจัดงานในโอกาสครบรอบ 1 ปี นำเสนอผลงานของผู้ประกอบการใหม่ทางด้านธุรกิจเทคโนโลยีและนักวิจัยจากสมาชิกของสมาคมฯ รวมกว่า 40 ผลงาน ที่พร้อมจะนำผลงานไปร่วมลงทุนหรือทำธุรกิจในเชิงพาณิชย์ พร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย
ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในฐานะนายกสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย กล่าวว่า สมาคมฯได้ถือกำเนิดขึ้นจากการรวมตัวของ 3 องค์กรหลักในการส่งเสริมกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อจัดตั้งสมาคม ฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 และได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับเครือข่ายต่างประเทศ แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 22 ราย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการประสานผลประโยชน์ และเชื่อมโยงทรัพยากรและเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการสร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงพันธกิจของการบ่มเพาะธุรกิจ และของอุทยานวิทยาศาสตร์แก่สาธารณชน
“คณะกรรมการสมาคมฯ ได้มีแนวคิดที่จะให้จัดงาน Thai-BISPA DAY ขึ้นในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี โดยจะมีการจัดกิจกรรมสัมมนาและนิทรรศการแสดงผลงานของผู้เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและผลงานงานวิจัยของหน่วยงานของสมาชิกสมาคม สำหรับการจัดงาน Thai-BISPA DAY ประจำปี 2553 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2553 นี้ ที่โรงแรมอโนมา เพื่อเป็นการฉลองการก่อตั้งสมาคมครบรอบ 1 ปี และเพื่อเผยแพร่ผลงานต่างๆของสมาชิกทั้งที่เป็นหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย”
คุณสุภัทร จำปาทอง ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กล่าวว่า ภายในงาน Thai-BISPA Day นี้ นับเป็นเวทีสำคัญในการแสดงผลงานความสำเร็จของผู้ประกอบการที่ได้รับการบ่มเพาะธุรกิจ และงานวิจัยที่พร้อมนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมกว่า 40 ผลงาน และเชื่อมโยงให้มีการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการที่ได้รับการบ่มเพาะธุรกิจ-นักลงทุน และนักวิจัย-นักธุรกิจ โดยขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน จาก 50 หน่วยงาน
“ที่สำคัญการจัดงานในครั้งนี้เน้นผู้ประกอบการใหม่ทางด้านธุรกิจเทคโนโลยีและนักวิจัยจากสมาชิกของสมาคมฯ รวมกว่า 40 ราย ที่พร้อมจะนำผลงานไปร่วมลงทุนหรือทำธุรกิจในเชิงพาณิชย์ เช่น Session Innobiz: Entrepreneurs meet the inventors มีผลงานแสดง 30 ชิ้นงาน (ทั้งจากนักวิจัยของ NSTDA และของมหาวิทยาลัย) จะขึ้นเวทีนำเสนอผลงาน 9 ผลงาน Session : Innobiz: Incubatees meet the investors เป็นผลงานจากผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ มีผลงานแสดง 10 ชิ้นงาน โดยจะขึ้นเวทีนำเสนอผลงานทั้ง 10 ผลงาน”
คุณวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบส่งเสริม SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้จะเสมือนเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใหม่ที่เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้โดยตรง เพื่อขยายผลต่อการดำเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และนักวิจัยก็สามารถเชื่อมโยงเข้าหานักธุรกิจได้มากขึ้น จนสามารถผลักดันงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ นอกจากนี้ยังการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยให้สาธารณชนได้เข้าใจในกิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์มากขึ้น รวมทั้งสมาชิกจากทั่วประเทศจะได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างกัน ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงการทำงานในรูปแบบเครือข่ายที่เข้มแข็ง ร่วมมือกันพัฒนาการบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ให้มีความก้าวหน้าต่อไป
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ โทร. 02-564-7000 ต่อ 5356, 5300 หรือ www.thaibispa.or.th

ไม่มีความคิดเห็น: