วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

โครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่ 1

ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดแสดงผลงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสู่สากล เน้นการปฏิบัติ ในระหว่างวันที่1-7 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ โดยมี รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดี มทร.พระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมชมนิทรรศการอย่างคับคั่ง
ในครั้งนี้ศาสตราจารย์ไชยยศ กล่าวว่า มทร.พระนคร มีส่วนช่วยสนับสนุนกระบวนการพัฒนาการเจริญเติบโตของประเทศด้วยการพัฒนากำลังคนในด้านของการศึกษาที่เน้นคุณภาพของการศึกษาผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีควบคู่กันไป ซึ่งทางคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นมีส่วนที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ความชำนาญด้านเทคโนโลยี ความมีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสัง่คมส่วนรวมและประเทศชาติ

.

ภายในงานได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการของนักศึกษา อาทิ ชุดฟิล์มเอกซเรย์รีไซเคิล การทำเสื้อมัดย้อม การปั่นเส้นไหมใยสั้นจากเศารังไหม และผลงานสุดสร้างสรรค์ของนักศึกษาอีกมากมาย

ไม่มีความคิดเห็น: