วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ซีเอส ล็อกซอินโฟ ปี 52 มีกำไร 287 ล้านบาท หรือ 0.49 บาทต่อหุ้น

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีกำไรสุทธิในงบการเงินรวมสำหรับปี 2552 จำนวน 287 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.49 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 63 ล้านบาท หรือร้อยละ 28 จากกำไรปกติในปี 2551 ซึ่งมีจำนวน 224 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจาการเติบโตของธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นผลมาจากการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพทำให้มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทมีกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2552 เท่ากับ 242 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.42 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลประจำปี 2552 ไปแล้วจำนวน 0.14 บาทต่อหุ้น คงเหลือกำไรสะสม 161 ล้านบาท หรือ 0.28 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมจากกำไรของผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี พ.ศ. 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท ทั้งนี้เงินปันผลเสนอจ่ายดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2553
สำหรับไตรมาสที่ 4/2552 บริษัทมีรายได้ในงบการเงินรวมเท่ากับ 667 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนที่มีจำนวน 651 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงบการเงินรวมเท่ากับ 71 ล้านบาท (ไตรมาส 3/2552 เท่ากับ 79 ล้านบาท) โดยกำไรดังกล่าวมาจากธุรกิจอินเทอร์เน็ต 19 ล้านบาท ธุรกิจโฆษณาสมุดหน้าเหลือง 23 ล้านบาท ธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 27 ล้านบาทและธุรกิจสื่อโฆษณาย่อย 2 ล้านบาท
สำหรับทิศทางธุรกิจอินเทอร์เน็ตในปี 2553 นั้น บริษัทยังคงมุ่งเน้นการให้บริการไปที่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ ควบคู่ไปกับการบริหารต้นทุนเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพโดยการร่วมมือกับพันธมิตรในการลงทุนโครงข่ายทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือการลงทุนเองเพื่อเพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นและเพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ และพัฒนาสินค้าบริการที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัย และตรงกับความต้องการของลูกค้า จากการเชื่อมต่อปกติไปสู่การบริหารจัดการโครงข่าย (Managed Service) และการบริหารจัดการและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (Managed IDC and Cloud Computing)
สำหรับทิศทางธุรกิจโฆษณาสมุดหน้าเหลืองสำหรับปี 2553 นั้น บริษัทยังคงมุ่งเน้นการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เน้นตลาด consumer และ vertical directories ตามลักษณะการใช้งานและพื้นที่บริการ ตลอดจนส่งเสริมการให้บริการสมุดหน้าเหลืองแบบออนไลน์ทั้งทางอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถืออย่างต่อเนื่อง
สำหรับกลุ่มสินค้าธุรกิจการให้บริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์และการบริการเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Voice Info Services & Mobile Content Services) บริษัทมีการเพิ่มบริการในรูปแบบใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยมีเป้าหมายที่จะขยายคู่ค้าทางธุรกิจ (Business Alliance) ทั้งจากเจ้าของข้อมูลหลากหลายประเภท (Content Aggregator) และตัวแทนขาย เพื่อส่งเสริมการขายเจาะตรงถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ไม่มีความคิดเห็น: