วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553

สภากาชาดไทยเชิญเที่ยวงานกาชาด ประจำปี 2553 รวมใจถวายราชสดุดี ถวายพระพรพระภูมี ทรงพระเจริญ

สภากาชาดไทย กำหนดจัดงานกาชาด ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2553 ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “รวมใจถวายราชสดุดี ถวายพระพรพระภูมี ทรงพระเจริญ” สื่อความหมายถึงปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ารวมใจกันแซ่ซ้องสดุดีในพระเกียรติคุณ และพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย ขอพระองค์จงทรงพระเกษมสำสราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญ เป็นร่มโพธิ์ทองของเหล่าข้าพระพุทธเจ้าตลอดกาลนานเทอญ
โดยในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2553 ซึ่งเป็นวันแรกของงาน สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2553 และทรงเยี่ยมกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมออกร้านในงานกาชาด ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป
สำหรับกิจกรรมภายในงานกาชาด ประจำปี 2553 ประกอบด้วยการออกร้านของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน กว่า 200 หน่วยงาน ที่มาร่วมกันจัดแสดงกิจกรรมและความบันเทิงต่างๆ ทั้งการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค กิจกรรมเสี่ยงโชคชิงรางวัล การสอยดาว การสอยกัลปพฤกษ์ การจำหน่ายสลากกาชาด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ร้านศูนย์ศิลปาชีพ 904 ร้านสมเด็จองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นต้น และในปีนี้มีหน่วยงานที่มาร่วมออกร้านเพิ่มขึ้นอีก 3 ร้านคือ ร้านองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ร้านศาลแพ่งธนบุรี และร้านชมรมพ่อค้าแม่ค้าตลาดโชคชัย 4 นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 75 จังหวัด การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย การประกวดสุขภาพเด็ก การประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี รวมทั้งการจัดประกวดร้านกาชาด ภายใต้แนวคิด “รวมใจถวายราชสดุดี ถวายพระพรพระภูมี ทรงพระเจริญ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย พร้อมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และที่มีต่อสภากาชาดไทย โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 พระราชประวัติ ภูมิพลองค์พ่อหลวง ประเภทที่ 2 พระปรีชาสามารถ สถิตในใจทวยราษฎร์ ประเภทที่ 3 พระอัจฉริยภาพ ภูมิพลังของแผ่นดิน ประเภทที่ 4 พระบรมราโชวาท ดั่งแสงเทียนส่องนำไทย
ในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการของสภากาชาดไทยเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องของการตรวจสุขภาพนั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้จัดทีมแพทย์และพยาบาลพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์มาให้บริการตรวจสมรรถภาพร่างกาย เช่น ตรวจหมู่เลือด ตรวจคลื่นหัวใจ ตรวจสมรรถภาพปอด ตรวจวัดสายตา ฯลฯ เป็นต้น รวมทั้งมีการจำหน่ายยาสามัญประจำบ้านที่มีคุณภาพต้นตำหรับของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นอกจากนี้สภากาชาดไทยยังได้จัดให้มีการรับบริจาคดวงตา อวัยวะ การขอรับบริจาคผิวหนัง การรับบริจาคอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา และการเปิดรับบริจาคโลหิตที่บนอาคารใหม่สวนอัมพร ตลอด 9 วัน 9 คืน
กิจกรรมการประกวดสุขภาพเด็ก เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บิดา-มารดา และผู้ปกครอง ใส่ใจและให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูเด็กให้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 อายุ 1 ปี ถึง 2 ปี 6 เดือน ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายวงศกร วงศ์ดอกไม้ อายุ 1 ปี 3 เดือน 29 วัน บุตรของนายวีรชาติ หลีมหรรณพ นางสาวชุติกาญจน์ วงศ์ดอกไม้ ประเภทที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน ถึง 6 ปี ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายธนพล นิตย์ใหม่ อายุ 3 ปี 2 เดือน 29 วัน บุตรของนายธนบูรณ์ นิตย์ใหม่ นางสาวสุขิตา จันทร์กระจ่าง
สำหรับการจัดระบบการจราจรระหว่างที่มีการจัดงานกาชาด ทางสถานีตำรวจนครบาลดุสิต จะทำการปิดการจราจรเส้นทางต่าง ๆ ดังนี้ คือถนนอู่ทองใน ตั้งแต่แยกอู่ทองในถึงลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่แยกวัดเบญจมบพิตร ถึงแยกกองพลที่ 1 และ ถนนราชดำเนินนอก ถึงบริเวณแยกสวนมิสกวันถึงลานพระบรมรูปทรงม้า โดยจะเริ่มทำการปิดการจราจรในวันธรรมดาปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 23.00 น. วันเสาร์- วันอาทิตย์ ปิดการจราจร ตั้งแต่เวลา 10.00 – 23.00 น. และวันที่ 7 เมษายน 2552 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงาน จะทำการปิดการจราจรตั้งแต่เวลา 10.00 - 24.00 น.
สภากาชาดไทย จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกเพศ และทุกวัย เที่ยวงานกาชาด ประจำปี 2553 ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยา และราชดำเนินนอก โดยในวันธรรมดาจะเริ่มงานตั้งแต่เวลา 14.00 – 23.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เริ่มงานเวลา 10.00 – 23.00 น. บัตรเข้าชมงานจำหน่ายในราคา 20 บาท รายได้เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

ไม่มีความคิดเห็น: